Sagen drejede sig om en kvindelig ejendomsmægler som blev afskediget 8 dage efter at hun havde afsluttet sin barselsorlov. Hun mente, at der var sket forskelsbehandling og rejste krav om godtgørelse for brud på ligebehandlingsloven. Virksomheden, som var en ejendomsmæglerforretning, havde siden afmatningen på ejendomsmarkedet i efteråret 2007, oplevet et markant fald i omsætning og indtjening. På denne baggrund fandt virksomheden det nødvendigt at reducere omkostningerne blandt andet ved at skære i antallet af medarbejdere. Virksomheden fremlagde dokumentation for den ringe økonomi og redegjorde for, hvorfor det netop var den kvindelige medarbejder, der skulle afskediges.

Vestre Landsret mente, at den nære tidsmæssige sammenhæng mellem afskedigelsen og barselsorlovens afslutning gav anledning til at formode, at medarbejderen var blevet forskelsbehandlet. Det var herefter virksomheden, der skulle bevise, at der ikke var sket forskelsbehandling.

Landsretten fandt, at virksomheden havde dokumenteret, at det var nødvendigt at reducere omkostningerne som følge af afmatningen på ejendomsmarkedet og at virksomheden havde godtgjort, at den kvindelige medarbejder var den, der bedst kunne undværes. Herefter blev virksomheden frifundet.

Det er værd at bemærke, at den tidsmæssige sammenhæng mellem afskedigelse og barselsorlovens afslutning anses for tilstrækkeligt til, at medarbejderen har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling, hvilket medfører, at det påhviler virksomheden, at bevise at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket.

Afgørelsen viser også, at det faktisk er muligt for virksomhederne at løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke krænker ligebehandlingsprincippet ved at fremlægge dokumentation for de driftsmæssige forhold som ligger til grund for afskedigelsen.