I forbindelse med udstationering af danske medarbejdere til USA bør der altid oprettes en ansættelseskontrakt, som retter sig specifikt med forholdene under udstationeringen. Dette gælder også, selvom der ikke er oprettet kontrakt vedrørende ansættelsesforholdet i Danmark. Anbefalingen om altid at oprette ansættelseskontrakt ligger i flere forhold. For det første findes der i USA ingen lovgivning, der ligesom den danske Funktionærlov og Ferielov, regulerer grundlæggende forhold omkring ansættelsen. For det andet giver ansættelsen i USA altid anledning til, at der skal tages stilling til en række forhold, som ikke er relevante for ansættelse i Danmark. For det tredje har arbejdsgiver, i henhold til ufravigelige regler fastsat i den danske lov om Arbejdsgivers Underretningspligt, altid pligt til at oprette en skriftlig ansættelseskontrakt i forbindelse med udstationering af medarbejdere. Denne kontrakt skal ifølge detaljerede bestemmelser i loven indeholde visse informationer, der alle omfattes af den nedenstående liste. Overtrædelse af lovens regler berettiger medarbejderen til godtgørelse.

 

Nedenfor anføres en række forhold, som bør overvejes i forbindelse med oprettelse af ansættelseskontrakter med medarbejdere, som udstationeres i USA. Forholdene bør i hvert enkelt tilfælde tilpasses den konkrete situation og der forekommer situationer, hvor andre forhold end de anførte kommer på tale

 

Generelt set gælder, at der i USA ikke findes en lovgivning, som beskytter den ansatte i nær samme omfang, hvad angår opsigelsesvarsler, ret til ferie, ret til orlovsordninger, ret til overtidsbetaling og ret til løn under sygdom. Det bør derfor altid overvejes, i hvilket omfang, reglerne i den danske lovgivning (navnlig Funktionærloven og Ferieloven) ønskes fraveget. De forhold som altid bør overvejes er følgende:

 

 • Ansættelsens varighed, herunder beskrivelse af, om medarbejderen efter udstationeringen har krav på (gen)ansættelse i den udstationerende virksomhed.

 • Opsigelsesvarsler. Der findes ingen lovgivning herom, som tilfældet er i den danske Funktionærlov, så forholdet kan aftales frit.

 • Medarbejdernes titel og arbejdsområder.
 • Medarbejderens løn, herunder om lønnen skal udbetales i kroner eller i dollar, og om der skal ske kursregulering.

 • Incentives”, så som overskudsandel, aktieoptioner eller warrants.

Medarbejderens arbejdstid samt eventuel ret til overtidsbetaling. Der findes ingen lovgivning herom, så forholdet kan aftales frit.

 • Ret til ferie. Bemærk, at der i USA ikke findes regler, hvor efter den ansatte har krav på ferie. Feriens længde kan derfor aftales individuelt. Det sædvanlige i USA er, at der gives ret til ferie i betydeligt kortere tid end i henhold til den danske Ferielovs regler.

 • Ret til løn under sygdom. Det anbefales at anføre, i hvor mange sygedage om året, der gives løn. Som tilfældet er med retten til ferie, kan dette forhold aftales individuelt.

 • Ved udstationering af kvindelige medarbejdere bør der tages stilling til graviditetsorlov og eventuel løn under orloven. Der findes ingen lovgivning herom, så forholdet kan aftales frit.

 • Ret til fri på helligdage. Det bør altid specificeres på hvilke helligdage, der gives fri. Helligdagene i USA følger ikke det danske mønster med kirkelige helligdage (bortset fra Første Juledag). Sædvanligvis gives fri på 8 – 10 amerikanske helligdage, der udgøres af 4. Juli (nationaldagen), Thanksgiving og dagen derefter, Labor Day, Nytårsdag, Første Juledag, Presidents Day, Veterans Day, Columbus Day.

 • Frynsegoder, herunder:

  • Rejseomkostninger, for hvem, hvor ofte og på hvilken klasse.

  • Fri bil og telefon

  • Fri bolig, herunder maksimumbeløb samt hvilke boligomkostninger der dækkes (leje, forbrugsafgifter, etc.)

  • Dækning af flytteomkostninger

  • Betaling af forsikringer (sygeforsikring, indboforsikring, etc.)

  • Repræsentationsomkostninger, herunder dokumentationskrav og maximumbeløb.

 • Skal kontrakten reguleres af dansk eller amerikansk ret. Set fra arbejdsgivers synspunkt er det som regel mest attraktivt at lade kontrakten regulere af dansk ret, men med udtrykkelig undtagelse af reglerne i den danske Funktionærlov og Ferielov. Hvis kontrakten ikke indeholder nogen bestemmelse om lovvalg vil kontrakten, i henhold til de amerikanske lovvalgsregler, blive reguleret af amerikansk ret.

 

Hvor og hvordan skal tvister løses. Set fra arbejdsgivers synspunkt er det som

regel mest attraktivt at lade tvister løse i Danmark, enten ved voldgift eller ved

domstolen i den retskreds, hvor arbejdsgiver har hjemme.