Hvornår skal der laves ansættelsesbevis?

Siden 1. juli 1993 har arbejdsgiveren skullet sørge for at overholde ansættelsesbevisloven, og arbejdsgiveren har således haft ansvaret for, at der er udarbejdet en ansættelseskontrakt. 

Såfremt virksomheden ikke overholder lovgivningen angående ansættelsesbeviser, kan det koste en godtgørelse helt op til 13 ugers løn pr. ansat.

Alle ansættelsesforhold, der har en varighed på mere end 1 måned, og hvor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal overholde ansættelsesbevisloven – og der skal således udarbejdes en ansættelseskontrakt uanset om der er tale om en funktionær, timelønnet eller en direktør. Arbejdsgiveren skal i ansættelseskontrakten give medarbejderen oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. 

 

Minimumskrav til oplysninger i en ansættelseskontrakt.

 1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse.
 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder samt om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori.
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 6. Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 7. Varigheden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 8. Den gældende eller aftalte løn, som medarbejderen har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 
 10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler, indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

De påkrævede oplysninger skal senest inden for en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt, gives på en af følgende måder: 

 1. En skriftlig erklæring, som indeholder oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet bortset fra de oplysninger, der eventuelt er givet i et af de neden for nævnte dokumenter.
 2. En skriftlig arbejdskontrakt.
 3. Et ansættelsesbrev.
 4. Et eller flere andre dokumenter, forudsat at mindst et af disse indeholder samtlige oplysninger nævnt i ovenstående punkt 1-4, 8 og 9.

Yderligere vilkår der skal fremgå af en ansættelseskontrakt 

Udover de i nævnte 10 punkter skal arbejdsgiveren i ansættelseskontrakten oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår samt de vilkår, som arbejdsgiveren mener, at medarbejderen ikke må være i tvivl om. Eksempelvis skal følgende væsentlige vilkår være oplyst / fremgå direkte af ansættelseskontrakten:

 1. Kundeklausul
 2. Konkurrenceklausul
 3. Lønregulering
 4. Overarbejde
 5. Personalegoder, eksempelvis beskrivelse af pensionsordning, kollektiv ulykkesforsikring, gratiale, fri telefon, fri avis, fri internetopkobling m.m.
 6. Skiftende arbejdssteder/rejseaktivitet
 7. Forhold til kunder og forretningsforbindelser
 8. Adfærd og personlig fremtræden
 9. Bortfjernelse eller udnyttelse af virksomhedens produkter eller kasserede produkter
 10. Eventuelt krav om kørekort og bil
 11. Krav om bestemt uddannelse inden for en bestemt periode
 12. Medarbejderklausul - forbud mod medvirken til hvervning/ansættelse af virksomhedens ansatte
 13. Warrantordning
 14. Værnetingsklausul

Herudover skal følgende forhold oplyses medarbejderen i en personalehåndbog, i en ansættelseskontrakt eller via særskilte dokumenter: 

 1. Andre personalegoder, eksempelvis medarbejderrabatter, frokostordning m.v.
 2. Barns 1. sygedag
 3. IT-sikkerhedspolitik
 4. Omsorgsdage og feriefridage
 5. Sygemelding samt regler om lægeerklæring
 6. Alkohol og rygning
 7. Særlige fridage

Desuden bør der i en ansættelseskontrakt indarbejdes en henvisning til en eventuel personalehåndbog eller de relevante dokumenter, hvor vilkårene er omtalt.

En eventuel personalehåndbog eller øvrige relevante dokumenter skal vedlægges ansættelseskontrakten.

Hvem har ansvaret for korrekt ansættelseskontrakt

For så vidt angår ansættelsesforhold, der er indgået før 1. juli 1993, er arbejdsgiveren alene forpligtet til at gøre ”noget” på opfordring fra medarbejderen. Efter en sådan anmodning er arbejdsgiveren senest 2 måneder efter anmodningen forpligtet til at meddele medarbejderen de oplysninger, herunder alle væsentlige ansættelsesvilkår, som medarbejderen ikke i forvejen er oplyst skriftligt om i medfør af ansættelsesbevisloven. 

For ansættelsesforhold, der er indgået efter 1. juli 1993, skulle arbejdsgiveren senest 1. august 2002 (senest en måned efter 1. juli 2002) af egen drift skriftligt have oplyst medarbejderen om samtlige væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, som medarbejderen ikke tidligere har fået skriftlig oplysning om. Har arbejdsgiveren ikke senest 1. august 2002 af egen drift gjort dette, overtrædes ansættelsesbevisloven. 

Tilsidesættelse af ansættelsesbevislovens bestemmelser kan medføre, at medarbejderen ved domstolene kan få tildelt en godtgørelse som i særlige tilfælde kan udgøre op til 13 ugers løn.