Af højesteretsdom afsagt den 20. februar 2012 (Vestre Landsrets dom behandlet i nyhedsbrev af 7. maj 2010) fremgår det, at en arbejdsgiver som opsiger en medarbejder på grund af sygefravær, skal betale godtgørelse på 6 måneders løn, såfremt sygefraværet skyldtes graviditet, uanset at arbejdsgiveren ikke kendte til at fraværet skyldtes graviditet.

Der er med afgørelsen fortsat en restriktiv praksis, hvorfor man som arbejdsgiver bør være varsom med at afskedige på baggrund af sygefravær, dersom den ansatte kan være gravid, og fraværet vil kunne henføres til graviditeten.

Den ansatte bør ligeledes være opmærksom på retsstillingen, idet en fyring som kan henføres til graviditetsbetinget fravær med henvisning til dommen kan udgøre godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Dommen medfører, at der reelt kan siges at gælde et objektivt ansvar ved opsigelse af gravide på baggrund af graviditetsbetinget fravær, fordi arbejdsgiveren er ansvarlig uanset at graviditeten ikke var denne bekendt.

Retten til godtgørelse er betinget af, at afskedigelsen fastholdes, selv efter graviditeten kommer arbejdsgiveren til kundskab.