Hvad skal man som landmand tåle af uventede problemer på sin nyindkøbte ejendom? Det har byretten i Kolding været inde at tage stilling til i en dom fra september 2011.

Sagen handlede om en landmand, som i 2008 købte en ejendom på ca. 112 ha.

Forud for handlen havde køber og sælger under en besigtigelse talt om, at der godt kunne ligge lidt plastaffald fra afdækning af ensilagestakke enkelte steder på ejendommen. Herudover havde sælger ikke oplyst om yderligere affald på ejendommen. I handelsaftalen stod der blandt andet, at der ”sælger bekendt, ikke forefindes affaldsdepoter på ejendommen”.

Efter overtagelsen begyndte køberen at grave ud til etablering af en ny plansilo. Under udgravningsarbejdet dukkede der efterhånden større mængder affald frem af jorden.

Køberen tog kontakt til sælgeren herom, men da det ikke lykkedes parterne at finde en mindelig løsning på problemet, anlagde køberen en retssag mod sælgeren med påstand om erstatning. JL Advokater førte sagen for køberen i byretten.

En mangel?

Et af spørgsmålene under sagen gik på, om det nedgravede affald på ejendommen overhovedet kunne betragtes som en mangel ved ejendommen. Eller om køberen blot måtte leve med, at han – om man så må sige – havde ”købt katten i affaldssækken”.

Under sagen blev der gennemført et omfattende syn og skøn, hvor der blev udført 19 prøvegravninger forskellige steder på ejendommen. Prøvegravningerne afslørede 3 større forekomster af nedgravet affald. Der blev blandt andet fundet trærødder, brædder, beton- og eternitstykker, metalplader, diverse plastmaterialer, vinkeljern, stålwire, betonspalter, mursten, tegl, sanitet, nylonreb, glasbeholdere m.v.

Skønsmanden anslog mængden af jord, som var opblandet med affald, til ca. 2.300 m3. Den samlede mængde af rent affald udgjorde anslået ca. 300 m3. Skønsmanden vurderede, at det ville koste ca. 520.000 kr. at fjerne alt det nedgravede affald fra ejendommen.

Byrettens afgørelse

Byretten fandt, at der - under hensyn til mængden af det nedgravede affald – var tale om en retlig mangel ved ejendommen.

Byretten fandt det bevist, at sælgeren på handelstidspunktet havde været bekendt med, at der var nedgravet store mængder affald på ejendommen. Sælgeren havde derfor forsømt sin loyale oplysningspligt over for køberen ved ikke at have oplyst om, at der var nedgravet affald på ejendommen.

Byretten gav herefter køberen fuldt ud medhold i, at sælgeren skulle erstatte ham udgifterne til fjernelse og korrekt bortskaffelse af affaldet.