I den ene sag var spørgsmålet, hvorvidt en ansat med stillingsbetegnelsen "Country Manager" for en dansk filial af et udenlandsk selskab, som driver finansiel virksomhed, var omfattet af funktionærlovens regler. I direktørkontrakten stod der, at funktionærlovens bestemmelser ikke fandt anvendelse. Den ansatte gjorde gældende, at han var underlagt så stramme regler og procedurer, at han reelt indtog en tjenestestilling, der var omfattet af funktionærloven. Østre Landsret fandt, at den ansatte indtog en så selvstændig stilling, der, når henses til virksomhedens karakter af bank, ikke kunne anses for en funktionæransættelse. Derfor kunne den ansatte ikke påberåbe sig funktionærlovens regler til at få tilsidesat en voldgiftsaftale i sin ansættelsesaftale.

I den anden sag var spørgsmålet, hvorvidt stillingsbetegnelsen "agent direktør" var omfattet af funktionærlovens regler. Udgangspunktet er, at det er direktører ikke. Landsretten fandt, at den ansatte ikke havde selvstændig kompetence til at ansætte og afskedige personale og til at forhandle og indgå kontrakter inden for sit ansvarsområde og kun havde et begrænset økonomisk ansvar og økonomisk råderum. Den ansatte indtog derfor, uanset titlen som "agent direktør" og lønnens størrelse, i det hele en stilling, der var underlagt flere begrænsninger, i forhold til de beføjelser en direktør normalt har, hvorfor der reelt var tale om en tjenestestilling. Den ansatte blev derfor reelt anset for at være funktionær , hvorfor den ansattes kunde- og medarbejderklausul skulle vurderes i forhold til bestemmelserne i funktionærloven og jobklausulloven.

De 2 domme viser, at det ikke er den ansattes titel, eller hvad der står i ansættelsesbrevet som er afgørende for, hvorvidt en ansat er omfattet af funktionærloven, men derimod en helt konkret vurdering fra sag til sag, om den ansatte reelt indtager en selvstændig stilling med et (større) ansvar og råderum, eller om den ansatte (i udpræget grad) leverer en tjenesteydelse og er undergivet en overordnes instruksbeføjelser.

Advokat Stephan Ravn Bergs kommentarer:

Bemærk, at stillingsbetegnelsen ikke er afgørende for, hvorvidt en ansat er omfattet af funktionærloven eller ej fastslår Østre Landsret i 2 nye domme.