Regeringen fremkom den 30. januar 2012 med et nyt lovforslag, hvorefter medarbejdere kan opnå ret til erstatningsferie, hvis de bliver syge i ferien.


Gældende lovgivning på området

Medarbejderen har efter de gældende regler alene ret til at udskyde sin ferieafholdelse, såfremt medarbejderen sygemeldes inden feriens begyndelse, hvorimod sygdom opstået under feriens afvikling ikke medfører ret til erstatningsferie.


EU-Retten

Af arbejdsdirektivets art. 7, stk. 1 følger, at alle medarbejdere har ret til en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed i overensstemmelse med kriterierne i national lovgivning og/eller praksis for opnåelse og tildeling heraf.


Bestemmelsens omfang blev prøvet ved EU-domstolen i 2009 i den såkaldte Pereda sag. Ved afgørelsen fastslog EU-domstolen, at det var i strid med direktivet, at en spansk lønmodtager, der var sygemeldt under sin ferie, ikke havde ret til at afholde ferien på et senere tidspunkt efter raskmelding.

Konsekvenserne af dommen har været behandlet af Implementeringsudvalget under beskæftigelsesministeriet og er nu resulteret i et lovforslag.


Forslagets indhold

I henhold til det fremsatte lovforslag opnår medarbejdere ret til erstatningsferie, hvis vedkommende har været sygemeldt i mere end 5 dage under afholdelsen af ferie i det pågældende ferieår. Af formuleringen ”i mere end 5 dage” følger, at erstatningsferien alene vedrører sygedage, som ligger ud over de første 5 sygedage. De første 5 sygedage anses således som afholdte feriedage.

Det er en forudsætning for at få erstatningsferie, at medarbejderen underretter arbejdsgiveren om sygdommen samt fremlægger lægelig dokumentation, for hvilken medarbejderen selv skal afholde udgiften.

Vedtagelsen

Vedtages lovforslaget, vil der ske en forbedring af medarbejdernes retsstilling, som bringer dansk ret i overensstemmelse med EU-retten.


Hvis forslaget gennemføres, indebærer det en potentiel meromkost-ning for arbejdsgiverne, som i værste fald vil blive pålagt at yde medarbejderne op til fire ugers erstatningsferie ved medarbejdernes sygdom.


Lovforslaget er på nuværende tidspunkt sendt i høring med frist den 15. februar 2012. Såfremt der sker vedtagelse, forventes det at træde i kraft ved det kommende ferieårs begyndelse, den 1. maj 2012.