Alle lønmodtagere - bortset fra visse offentligt ansatte - er omfattet af ferieloven. Ferieloven indeholder en række regler om optjening af ferie, afholdelse af ferie, løn under ferien m.m.

Som lønmodtager optjener man - som udgangspunkt - ret til 2,08 dages betalt ferie, for hver måneds ansættelse i optjeningsåret, hvilket følger kalenderåret. Dog har man som lønmodtager, ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie eller ej.

Ferien skal afholdes i ferieåret, som løber fra 1. maj til 30. april. Af ferien skal mindst 15 dage – den såkaldte hovedferie – gives i sammenhæng, og skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september. Restferien skal gives i sammenhæng af mindst 5 dage, og kan lægges udenfor hovedferiens periode. Det er arbejdsgiveren – efter forhandling med lønmodtageren – der fastsætter hvornår ferien skal afholdes, dog skal lønmodtagerens ønske så vidt muligt efterkommes. Hovedferien skal senest varsles 3 måneder før den påtænkte afholdelse, og restferien senest 1 måned før afholdelsen.

En lønmodtager der er antages månedsvis, eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, får sædvanlig og fast påregnelig løn under ferie, så længe der er optjent ret til løn under ferie jf. ovenstående. En lønmodtager der er antaget på timebasis får feriegodtgørelse, svarende til 12½ % af optjeningsårets løn.

Det kan ved kollektiv overenskomst, eller ved individuel aftale, aftales at ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår.