Hidtil har funktionærer været berettiget til fratrædelsesgodtgørelse på hhv. 1, 2 og 3 måneders løn efter hhv. 12, 15 og 18 års beskæftigelse. Adgangen til fratrædelsesgodtgørelse var afhængig af, hvorvidt funktionæren ved fratræden ville oppebære folkepension, ligesom fratrædelsesgodtgørelsen bortfaldt i visse tilfælde, hvor funktionæren ville oppebære alderspension fra arbejdsgiveren.

Pr. 1. februar 2015 er funktionærloven ændret på disse punkter.

Undtagelsesbestemmelserne vedrørende pension gælder ikke længere. Det vil derfor ikke længere have betydning for retten til fratrædelses-godtgørelse, om den pågældende funktionær går på pension, har mulighed for at gå på pension eller fortsætter sin erhvervsmæssige karriere efter fratræden. Funktionæren har med andre ord en ubetinget og undtagelsesfri ret til fratrædelsesgodtgørelse, såfremt grundbetingelserne i øvrigt er opfyldt.

Med lovændringen opereres ikke længere med en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 2 måneders løn. Hvis funktionæren ved fratræden har været ansat i 12-17 år udgør fratrædelsesgodtgørelsen 1 månedsløn, mens den udgør 3 måneders løn, hvis funktionæren ved fratræden har været ansat i 17 år eller mere.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. februar 2015. Det er ancienniteten på fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for, om der skal betales fratrædelsesgodtgørelse, men det er opsigelsen fra arbejdsgiverside eller den uberettigede bortvisning, som udløser retten til fratrædelses-godtgørelse. Det er ensbetydende med, at spørgsmål om fratrædelses-godtgørelse til en funktionær, der er opsagt forud for den 1. februar 2015, afgøres efter den dagældende funktionærlov, uanset at fratræden først sker efter den 1. februar 2015, mens en opsigelse, der afgives af arbejdsgiver efter den 1. februar 2015, omfattes af de nye regler.