Det fleste danske virksomheder med lokalt ansatte i Frankrig er opmærksomme på de omstændige og set med danske øjne påfaldende strenge arbejdsretlige regler. Bringes et fransk ansættelsesforhold til ophør på arbejdsgivers foranledning, ender det oftest i arbejdsretten (prud d´homme). Her skal arbejdsgiver kunne begrunde afskedigelse i enten væsentlig misligholdelse (faute grave) eller som følge af økonomiske svære forhold (motif économique). Bevisbyrden er arbejdsgivers og der er strenge krav for at kunne løfte den.

Ender man i retssag, består der altid en procesrisiko. Kan forlig (transaction) være et alternativ? Ja og nej. For efter fransk arbejdsret er forlig ikke at forstå som en almindelig løsningsmodel til at komme fri af en arbejdskontrakt. Det er en måde til at løse afskedigelseskonsekvenser for arbejdsgiver. Hvad betyder det? Forlig kan indgås når medarbejderen er afskediget eller indgåes i arbejdsretten. Arbejdsgiver kan derimod ikke arrangere en forligsløsning inden afskedigelse.

Forlig som løsning

Forlig ved afskedigelse defineres som en aftale mellem parterne, hvor en opsigelse enten bestrides eller har årsag i uenighed. Aftalen skal være skriftlig”, fremgår det af § 2044 i Code Civil´s (den franske generelle lovbog). Forligsvejen kan være et alternativ til en retssag: 1: efter en medarbejder er blevet afskediget på ringere vilkår end gældende overenskomst. 2: efter parterne har forhandlet sig frem til en aftale.

Et forlig skal på en gang være bredfavnende og samtidig afgrænses til selve uenigheden, dvs. til de punkter som parterne ikke kan eniges om. Udspringer en konflikt ikke af uenighed, er det ugyldigt. Punkter som parterne er enige og uenige skal derfor fremgå af forligsteksten.

Afskedigelse skal være skriftlig og sendes med rekommanderet brev til arbejdstager. Modtagelse (eller forsøgt afleveret på adressen) skal kunne bevises. Årsager til afskedigelse skal specificeres. Hvis ikke, kan forligsforhandlinger overhovedet ikke kan indledes. Retspraksis kan udledes af Cour de Cassation (tilnærmelsesvis svarende til dansk Højesteret) domme af 4. april 2007 og 1. juli 2009. Her blev forlig indgået før opsigelse, men underskrevet efter opsigelse. Arbejdsgiver skulle bevise, at en aftale var indgået efter afskedigelsen.

Endvidere skal et forlig indeholde gensidige indrømmelser og afståelse af krav. Også dette er gyldighedskrav. Der skal være tale reelle indrømmelser fra såvel arbejdsgiver som arbejdstager og ikke blot symbolske tilkendegivelser. Det kan bedst sikres, hvis man i forligsteksten formulerer, hvilke krav og eventuelle forventninger/ønsker parterne har til hinanden inden forhandlinger indledes. Alle forligspunkter skal kapitaliseres, dvs. at værdien skal opgøres og der udfærdiges en almindelig lønseddel, hvor beløb, skat og sociale afgifter fremgår. Undtaget for sidstnævnte er erstatning for arbejdsskader, men kun hvis beløbet er mindre end to gange årsindtægten.

Eksempel på et forligsindhold

Arbejdsgiver begrunder afskedigelse i væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Under forhandlinger accepterer arbejdstager årsagen. Omvendt fastholder arbejdsgiver ikke begrundelsen og betaler samtidig en kompensation, som han ellers ikke vil være pligtig til. Ingen får kan man sige.

Udstrækning af et forlig

Et forlig har status af et retsforlig og kan derfor ikke indbringes for arbejdsretten eller andre retsinstanser, jævnfør Code Civil´s § 2052: ”Forlig mellem parter er endeligt... Der kan ikke gøres indsigelser..”. Et forlig er derfor en endelig aftale, men vedrører alligevel kun de punkter som aftales. En part – som regel arbejdstager, er ikke afskåret for fortsat at stille krav, der ikke er omfattet af forligsteksten. Nedenstående dom illustrerer, hvor svært det kan være for arbejdsgiver at dække sig ind.

Cour de Cassation kom den 4. februar 2009 kom man frem til, at arbejdstager ikke var udelukket for at forlange - udover forligsindholdet, almindelig fransk kompensation (anciennitetsbestemt). Forligsaftalen var formuleret: ”X accepterer, at modtage beløbet til fuld og endelig afregning uden forbehold (fr: solde définitif et sans réserve). Han kan ikke gøre noget som helst krav gældende overfor virksomheden, fx ikke-afholdte feriedage, refusion af udgifter, diverse indbetalinger, andre beløb eller øvrige rettigheder – værende enten af overenskomstmæssig karakter eller lovbaseret, og som måtte afledes af opsigelsen”.

Som i Danmark nyder tillidsmænd særlig beskyttelse. Der kan ikke indgås forlig uden en repræsentant fra fagforeningen medvirker i forhandlingerne (Cour de Cassation 10. juli 2002).

Afskedigelse af medarbejdere i Frankrig kræver strategi og balancegang som en linedanser. Det er ikke uden grund, at franske arbejdsgivere bekymrer sig. Mange en arbejdsgiver må begrunde afskedigelse i et katalog af årsager; selv mindre funderede anføres. Det tangerer til en personlig tilsvining og ligger nok de fleste danske arbejdsgivere fjernt. Men den skrappe arbejdstagerbeskyttelse tvinger arbejdsgiver til at træffe forholdsregler.