Principiel Højesteretsdom om godtgørelse i henhold til Ansættelsesbevisloven. 

Højesteret har den 17.12.2010 sammen med afsigelse af dom i 3 sager om godtgørelse til lønmodtagere for manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis i en pressemeddelelse fremkommet med de aktuelt gældende principper for fastsættelse af godtgørelse. De overordnede principper er følgende:

1) Hvis et ansættelsesbevis er behæftet med en eller flere mangler, som er undskyldelige og som har været uden konkret betydning for lønmodtageren af godtgørelsen, fastsættes godtgørelsen inden for bagatelgrænsen og i intervallet fra 0 til kr. 1.000.

2) Foreligger der mangler i øvrigt ved ansættelsesbeviset eller er der slet ikke udarbejdet noget ansættelsesbevis, uden at dette har haft nogen konkret betydning for lønmodtageren, fastsættes en godtgørelse, der tager udgangspunkt i et beløb op til kr. 5.000 afhængig af forholdets karakter.

3) I tilfælde, hvor der er opstået tvist om, hvilke vilkår der gælder for ansættelsesforholdet eller der er en konkret risiko for, at der vil opstå en sådan tvist, hvilken tvist en korrekt opfyldelse af arbejdsgiverens oplysningspligt kunne have undgået, vil godtgørelsen som udgangspunkt blive fastsat til et beløb op til kr. 10.000 afhængig af forholdets karakter og betydning. I mangel af særlige holdepunkter for om situationen er delvis undskyldelig eller delvis skærpende, bliver godtgørelsen fastsat til kr. 7.500.

4) Hvis der foreligger skærpende omstændigheder, som for eksempel arbejdsgiverens bevidste forsøg på at omgå lønmodtagerens rettigheder i henhold til en overenskomst eller i henhold til den gældende lovgivning eller at arbejdsgiveren ikke udarbejder et ansættelsesbevis, selv om vedkommende til stadighed får opfordring hertil fra lønmodtageren, vil godtgørelsen kunne udmåles til et beløb på op til 20 ugers løn afhængig af manglernes karakter og betydning. Udmåling af godtgørelse på over kr. 25.000 vil dog kun finde sted ved særlige grove tilfælde, som samtidig har udsat lønmodtageren for at lide betydelige tab.