Det er ofte forekommende, at en funktionær i forbindelse med afskedigelse eller egen opsigelse anmoder arbejdsgiveren om at skrive en anbefaling, en udtalelse eller tjenesteattest.

En anbefaling (eller udtalelse/tjenesteattest) indeholder normalt en beskrivelse af arbejdstagerens arbejdsområde, tidsrummet for ansættelsen, løn og i tilfælde af opsigelse årsagen til denne.

I praksis efterkommer arbejdsgivere oftest et ønske fra en funktionær om at få en skriftlig anbefaling. Juridisk set er arbejdsgiveren dog ikke længere forpligtet til at give en anbefaling.

Det hed tidligere i funktionærlovens § 17, at funktionæren til enhver tid havde ret til af arbejdsgiveren skriftligt at få bekræftet, i hvilket tidsrum tjenesteforholdet havde varet, med hvilket arbejde funktionæren i hovedsagen havde været beskæftiget, og hvilken løn funktionæren oppebar.

Bestemmelsen, der var sanktioneret med bødestraf, blev ophævet med virkning fra 1. juni 2008 ud fra et ønske om at lette de administrative omkostninger for arbejdsgivere.

Af den nugældende funktionærlovs § 2, Stk. 7 fremgår det imidlertid, at i tilfælde hvor funktionæren afskediges, skal arbejdsgiveren på funktionærens begæring skriftligt begrunde afskedigelsen. Selvom arbejdsgiveren således ikke er forpligtet til at skrive en anbefaling, er han altså fortsat forpligtet til efter anmodning skriftligt at begrunde en afskedigelse.

En sådan skriftlig begrundelse vil ofte næppe ligefrem have karakter af en ”anbefaling” i traditionel forstand, men dokumenterer i det mindste ansættelsesforholdet og dets varighed - hvilket ansættelsesbeviset og lønsedlerne naturligvis også gør.

Arbejdstagere der er ansat i over 1 måned med mere end 8 ugentlige arbejdstimer, har krav på et skriftligt ansættelsesbevis, der detaljeret redegør for ansættelsen, jf. ansættelsesbevislovens regler herom. Ansættelsesbevisloven gælder alle arbejdstagere, ikke blot funktionærer.