En person eller et selskab kan erklæres konkurs, hvis der foreligger insolvens. Man er normalt insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden og den manglende betalingsevne ikke kun er midlertidig eller skyldes andre forhold, f.eks. utilfredshed med et udført arbejde. 

En konkursbegæring skal være skriftlig og vedlagt forskelligt materiale. Begæringen kan enten indgives af en kreditor, som har et beløb til gode eller af skyldneren selv. Det må anbefales, at man kontakter en advokat forinden konkursbegæring indgives. 

 

Hvor anmelder du? 

Konkursbegæringen indgives til skifteretten på det sted, hvor virksomheden udøves eller, hvis det er en person, som ikke driver virksomhed, hvor den pågældende bor. Når Skifteretten har modtaget konkursbegæringen indkalder den til et møde for at få nærmere oplysninger om skyldnerens økonomiske forhold og tager på den baggrund stilling til, om konkursdekret skal afsiges. Hvis skifteretten beslutter at afsige konkursdekret udpeger den samtidig en eller flere kuratorer. 

Skifteretten kan også nedsætte et kreditorudvalg og træffe beslutning om, at der skal afholdes kuratorvalg. Kurator er normalt advokat.

 

Hvad sker der under en konkursbehandling? 

Når konkursdekretet er afsagt mister skyldneren retten til at råde over sine aktiver og passiver. 

Fra konkursdekretets afsigelse er det derfor kun kurator, som gyldigt kan disponere. Kurator sælger alle skyldnerens aktiver og gennemgår passiverne og andre forpligtelser. Når aktiverne er solgt, og kurator har taget stilling til størrelsen af passiverne, fordeles provenuet fra salg af aktiverne efter fradrag af omkostninger ved konkursbobehandlingen mellem kreditorerne i en bestemt rækkefølge (konkursordenen). 

Kurator har endvidere til opgave bl.a. at undersøge, om der måtte være begået forhold som kan give anledning til politimæssig efterforskning og om der måtte være kreditorer som er blevet betalt eller på anden måde begunstiget kort tid før konkursens indtræden. 

Straks efter konkursdekrets afsigelse sender kurator meddelelse til kreditorerne om, at konkursdekret er afsagt. Herefter sender kurator løbende redegørelser til kreditorerne for boets forhold og herunder om der kan forventes dividende og hvornår.

Anmeldelse af krav 

Kreditorer, som har et tilgodehavende, skal anmelde deres krav opgjort på dagen for konkursdekretets afsigelse til kurator. Anmeldelserne skal være vedlagt dokumentation for kravet. Hvis kurator ikke kan anerkende et anmeldt krav modtager kreditor besked herom og indkalder kreditor til et møde på kurator kontor. Hvis der ikke kan opnås enighed om kravet må kreditor herefter anlægge sag mod boet inden for en nærmere angiven frist.

Konkursordenen 

I henhold til konkursloven betales, når boets aktiver er realiseret, først omkostningerne ved bobehandlingen. 

Dernæst betales gæld, som skyldneren evt. har pådraget sig under en betalingsstandsning eller likvidation. Herefter betales lønmodtagerkrav og dernæst visse afgiftskrav.

Når de nævnte krav er betalt betales de øvrige kreditorer i lige forhold.

 

Hvor længe kan en konkurs vare? 

Konkursbehandlingen afsluttes med udarbejdelse af et boregnskab senest når alle aktiver er solgt, og der er sket gennemgang af de anmeldte krav.

I visse situationer viser det sig imidlertid hurtigt, at der ikke er aktiver i boet med en værdi, som overstiger omkostningerne ved bobehandlingen. Sådanne boer sluttes langt hurtigere og ofte uden gennemgang af de anmeldte krav. 

Kuratorerne og skifteretterne bestræber sig på at få konkursbehandlingen afsluttes så hurtigt, det forsvarligt er muligt.

 

Hvad sker der, når konkursbehandlingen er afsluttet? 

Hvis der er tale om et selskab, slettes det i Erhvervs- og selskabsstyrelsens register, når konkursbehandlingen er afsluttet og ophører således med at eksistere.

Hvis der er tale om en person omfatter konkursbehandlingen normalt kun personens aktiver og passiver på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse.

Det betyder bl.a. at en person, der tages under konkursbehandling ikke skal aflevere de indtægter som f.eks. tjenes efter dekrets afsigelse. 

Den gæld, som ikke dækkes gennem dividende består fortsat også efter konkursdekrets afsigelse.

 

Hvad koster det at indgive en konkursbegæring? 

Retsafgiften for at indgive en konkursbegæring er 750,00 kr.

Den som indgiver en konkursbegæring skal normalt stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved konkursbehandlingen inden konkursdekretet afsiges. Sikkerhedens størrelse fastsættes af skifteretten.

Sikkerheden anvendes til dækning af omkostningerne ved bobehandlingen, hvis omkostningerne ikke kan afholdes af boets midler. Omkostningerne ved boets behandling omfatter bl.a. honorar til kurator.

Kurators honorar fastsættes af skifteretten efter en konkret bedømmelse af det udførte arbejde og herunder den medgåede tid.