Klagenævnet for Domænenavne traf den 7. oktober 2010 afgørelse vedrørende en klage omkring brugen af domænenavnene "koran.dk" og "koranen.dk".

I medfør af Internetdomænelovens § 12, stk.1 skal registranter registrere og anvende domænenavne i overensstemmelse med god domæneskik. God skik kan efter lovens forarbejder bl.a. være, at afstå et domænenavn såfremt man ikke har reel interesse i domænenavnet.

 "Koran.dk" og " koranen.dk" blev registreret den 10. november 1997 af indklagede med et formål om, i ikke-erhvervsmæssigt øjemed samt på dansk, at informere om Islam til det danske samfund. 

Klageren, som er medstifter at et koranisk project kaldet Online Quaran Project, som har til formål at gøre koranen let tilgængelig på flere sprog, ønskede "koran.dk" og "koranen.dk" overdraget til sig. Begrundelsen herfor var, at indklagede efter klagers opfattelse ikke bruger de to domænenavne aktivt, idet man blot ved anvendelsen af dem bliver viderestillet til hjemmesiden www.islam.dk. Klager nedlagde desuden påstand om, at betegnelserne "koran" og "koranen" er almindelige fællesbetegnelser for det hellige skrift, at domænenavnene er værdifulde og velegnede til klagerens projekt og at klager bedre ville kunne udnytte værdien tilknyttet de pågældende domænenavne.

Heroverfor gjorde indklagede gældende, at domænenavnene ikke var blevet benyttet i erhvervsmæssigt øjemed og registreret med henblik på videresalg. Indklagede gjorde desuden gældende, at domænenavnene ikke var omfattet af særlige enerettigheder og at indklagede havde været først i tid med registreringen og dermed bedst i ret. 

Klagenævnet for Domænenavne foretog på baggrund af sagens oplysninger en afvejning af de involverede parters interesser, herunder klagers selvfølgelige interesse i domænenavnene til brug for sit online projekt overfor indklagedes naturlige interesse i forbindelse med dennes hjemmeside om islam og koranens tekster. Klagenævnet konkluderede, at efter som indklagedes brug og interesse af domænenavnene var reel og loyal og eftersom indklagede var først i tid med hensyn til registreringen af dem, kunne Nævnet ikke overdrage de to domænenavne til klager.