Ved en omfattende ændring af lejeloven, der blev gennemført pr. 1. juli 2015, blev der indført en ny bestemmelse, hvorefter udlejer af en enkelt ejerbolig eller andelsbolig, fik en lempet adgang til at opsige lejeren, hvis han selv skal bebo lejligheden.

Bestemmelsen findes i lejelovens § 82, litra C, og medfører, at en ejer af en ejer- eller andelsbolig, der selv agter at bebo lejligheden, kan opsige lejeren med 1 års varsel.

Det er en forudsætning for at bruge den pågældende opsigelsesadgang, at udlejer har ejet den pågældende ejer- eller andelsbolig på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, og at udlejer i øvrigt på tidspunktet for opsigelsen, ikke ejer andre udlejede ejer- eller andelsboliger.

Det er ikke en betingelse, at opsigelsen skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold som efter en opsigelse efter lejeloven § 83, og hvilken formulering har givet anledning til adskillige retssager, hvor domstolene har skullet foretage en meget vanskelig afvejning af de ofte meget forskellige hensyn, der har talt for såvel lejers som udlejers sag.

Det er vigtigt at pointere, at det er en ret for den oprindelige udlejer, og at opsigelsesadgangen derfor ikke vil kunne overgå til en ny ejer af ejer- eller andelsboligen.

Den pågældende opsigelsesadgang gælder kun for lejeaftaler, der er indgået efter lovændringens ikrafttræden pr. 1. juli 2015, og selv om det ikke er et direkte lovkrav, anbefales det, at det direkte anføres i lejeaftalen, at lejeaftalen er omfattet af denne opsigelsesadgang for udlejer.

I henhold til bemærkningerne til forslaget, vil bestemmelsen også kunne anvendes i den situation, hvor et ægtepar, der ejer boligen i lige sameje skal skilles og hvor den ene af ægtefællerne fremover ønsker at bebo lejligheden. Det er dog i den situation et problem, at opsigelsesvarslet er et år.

Bestemmelsen vil derimod ikke kunne anvendes, hvis ejeren er et selskab eller en anden juridisk person, idet det er et krav, at ejer- eller andelsboligen netop skal bebos af ejeren.

Hvis det efterfølgende måtte vise sig, at udlejer ikke havde til hensigt at flytte ind i lejemålet og bebo dette, vil den fraflyttende lejer være berettiget til at kræve erstatning af udlejer, hvis lejer har lidt et tab som følge af fraflytningen.

Udlejer vil ikke have ret til at opsige lejer, hvis udlejer på opsigelsestidspunktet udlejer flere boliger, men udlejer kan derimod godt eje en anden bolig, som han selv bebor på opsigelsestidspunktet. F.eks. i den situation, hvor det er hensigten, at denne bolig skal sælges, når den anden lejlighed overtages.

Bestemmelsen er en klar lempelse af de hidtidige gældende regler for opsigelse af en lejer, der har lejet en ejer- eller andelslejlighed.