Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fastlægger en række af de forholdsregler, der skal træffes i forbindelse med overdragelse af en virksomhed.

Som lønmodtager er man omfattet af loven ved enhver faktisk overdragelse af en virksomhed, herunder ved køb/salg, gave, fusion, forpagtning m.m. Endvidere finder loven anvendelse på delvise overdragelser, såfremt der overdrages en organisatorisk enhed af personer eller aktiver der udøver økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål. Loven sikrer, at lønmodtageren overfor den erhvervende virksomhed bibeholder de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og aftale, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.m. Ændres ens arbejdsvilkår sig væsentligt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, har man som lønmodtager mulighed for at ophæve arbejdsforholdet, efter vilkår der sidestilles med afskedigelse i retsforholdet mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren. 

 

For arbejdsgiveren indebærer loven række orienteringsforpligtigelser overfor medarbejderne. Således skal medarbejderne f.eks. orienteres om datoen for overdragelsen, årsagen til overdragelsen, overdragelsens økonomiske og juridiske konsekvenser for lønmodtageren m.m. Loven pålægger endvidere arbejdsgiveren en forhandlingspligt, hvis det i forbindelsen med overdragelsen overvejes at iværksætte foranstaltninger der har konsekvenser for lønmodtageren. Ønsker man som erhvervende virksomhed ikke at indtræde som part i en kollektiv overenskomst, skal det pågældende fagforbund orienteres herom, inden 5 uger efter at det står erhververen klart, at lønmodtagerne er omfattet af en overenskomst. I modsat fald anses erhververen for at have tiltrådt overenskomsten.