I en nylig afgørelse har Vestre Landsret fastslået, at en arbejdsgiver, som har forsømt at foretage pensionsindbetalinger, både skal indbetale arbejdsgiverbidraget og medarbejderens eget bidrag, uanset at medarbejderen har fået sit eget bidrag udbetalt som løn.

I dommen havde arbejdsgiver forsømt at få oprettet en pensionsordning, hvor indbetalingerne var fordelt med 2/3 til arbejdsgiver og 1/3 var arbejdstagers andel.

Arbejdsgiveren erkendte at skulle betale arbejdsgiverbidraget på 2/3, men nægtede at betale arbejdstagerandelen på 1/3, da dette beløb allerede var udbetalt som løn, hvorfor en indbetaling til pension ville betyde dobbeltbetaling for arbejdsgiveren.

Byretten frifandt arbejdsgiveren, da medarbejderen selv burde have reageret på den manglende pensionsindbetaling, hvorfor der ikke fandtes at være grundlag for at pålægge arbejdsgiveren at betale samme beløb (medarbejderens eget pensionsbidrag) to gange.

Landsretten dømte arbejdsgiveren til at betale både arbejdsgiver- og medarbejderbidraget, da udbetaling af medarbejderens andel som almindelig løn ikke kunne anses som betaling med frigørende virkning. Medarbejderens eget pensionsbidrag på 1/3 var således reelt betalt to gange, først som løn og efterfølgende som pension.

Dommen er i overensstemmelse med hidtidig praksis fra Arbejdsretten og understreger således, at det kan bliver særdeles dyrt ikke at have styr på sine ansættelsesforhold. Det bemærkes i denne henseende, at lønkrav først forældes efter 5 år, og at der således ofte vil være tale om beløb af en ganske betragtelig størrelse.