I en Østre Landsrets-afgørelse af 9. juni 2015 er et slået fast, at en tidligere arbejdsgiver ikke kan modregne i løn under ferie til en friststillet funktionær, uanset at denne har fået nyt job og modtager løn fra sin nye arbejdsgiver.

Udgangspunktet ved en fritstilling er, at den fritstillede funktionær har krav på løn i opsigelsesperioden/fritstillingsperioden.

Det er dog vigtigt i relation til ovennævnte dom at holde sig for øje, at der reelt ikke er tale om løn, men erstatning for arbejdsgiverens uberettigede indstilling af tjenesteforholdet. Funktionæren har ret til at arbejde indtil opsigelsesperiodens udløb og forhindres heri af arbejdsgiveren ved fritstillingen.

Har funktionæren et opsigelsesvarsel på 3 måneder eller mindre, så er funktionæren berettiget til en erstatning svarende til lønnen i hele opsigelsesperioden/fritstillingsperioden.

Har funktionæren et opsigelsesvarsel på mere end 3 måneder, så er funktionæren berettiget til en erstatning svarende til 3 måneders løn med tillæg af det tab der lides på grund af den uberettigede tjenesteindstilling. Tabet vil som regel opgøres til den løn som funktionæren skulle have haft i den del af opsigelsesperioden der strækker sig ud over de første 3 måneder, hvorfor funktionæren i de fleste tilfælde således alligevel kan siges at få sin løn.

I tabet modregnes løn fra en ny arbejdsgiver indtil udløbet af opsigelsesperioden.

Spørgsmålet i ovennævnte sag var, hvorvidt denne modregningsadgang kunne udstrækkes til at omfatte den løn under ferie, som funktionæren efter ferieloven var berettiget til hos den tidligere arbejdsgiver.

Funktionæren var opsagt med 5 måneders varsel og samtidig fritstillet. Efter ca. 2 måneder fik funktionæren nyt job og varslede, at vedkommende agtede at afholde ferie i 12 dage efter yderligere ca. 1½ måned.

På tidspunktet for feriens afholdelse var der således gået mere end 3 måneder af opsigelses-/fritstillingsperioden, hvorfor den tidligere arbejdsgiver kunne modregne lønnen fra den nye arbejdsgiver i erstatningen.

Man valgte fra den tidligere arbejdsgivers side også at modregne i lønnen under ferie, idet man mente funktionæren ikke led noget tab. 

Både landsretten og byretten lagde til grund, at ferielovens bestemmelser om løn under ferie ikke indeholder nogen særskilt modregningsadgang – ud over tilfælde hvor den ansatte har begået retsstridige forhold under ansættelsen, hvilket ikke var tilfældet i sagen.

Dernæst fastslog begge instanser, at modregningsadgang i erstatningen for uberettiget tjenesteindstilling ikke indeholder en hjemmel til også at modregne i løn under ferie – uanset om funktionæren lider et tab eller ej.

Modregningen i løn under ferie var således uberettiget.