Hegnsregler

Det sker med jævne mellemrum, at der opstår uenighed mellem naboer om hegn og skel. Det kan dreje sig om hvor skellet ligger, men det kan især også dreje sig om, hvilket hegn der skal være og hvor højt det må være, samt hvordan det vedligeholdes.

Reglerne kan kort forklares således:

Hegn kan opdeles i kategorierne indre hegn, eget hegn og fælles hegn.

Fælles hegn står i skellet mellem to grunde. Eget hegn er et hegn der følger skellinjen og ikke står mere end 1,75 meter fra skel. Indre hegn er hegn som enten ikke følger skellinjen eller som står mere end 1,75 meter fra skel. Sidstnævnte er ikke omfattet af hegnsloven.

Et hegn der står i skel må ikke være højere end 1,80 meter. Står hegnet inde på egen grund må det være 1,80 meter + den afstand hegnet står fra skellet.

Hegn inde på egen grund må ikke være til større gene for naboen end fælleshegnet og må derfor ikke fjerne udsigt, luft- eller lysindfald, ligesom det ikke må være til gene for fælleshegnet eller hindre dettes vedligeholdelse.

Hegnsyn

Hvis man ikke kan opnå enighed med sin nabo med almindelige samtaler og drøftelser, hvad der tilstræbes, kan tvisten i første omgang afgøres af Hegnsynet. Hegnsynet vil kunne træffe en afgørelse, men vil dog forsøge at få parterne til at indgå en mindelig aftale, som begge kan respektere.

Hegnsynet er et uafhængigt organ, hvor medlemmerne udpeges af den lokale kommune. Det koster 1.885,00 kr. at have hegnsynet til at træffe en afgørelse, hvilket sker på baggrund af en besigtigelse. Man kommer i kontakt med hegnsynet ved at indsende en skriftlig begæring til hegnsynet på det lokale kommunekontor. I henvendelsen til kommunen beskrives parterne, ejendommens beliggenhed og problemet. Herefter vil hegnsynet indkalde parterne.

Domstolsprøvelse

Hvis man er uenig i hegnsynets afgørelse, kan den indbringes for domstolene. Dette skal ske senest 4 uger efter hegnsynets afgørelse.