Betalingsstandsning og tvangsakkord afløses af nye regler om rekonstruktion

I løbet af 2011 træder en række markante ændringer af konkursloven i kraft. Folketinget vedtog ændringerne den 25. juni 2010, og der er tale om den største reform siden 1984. Den præcise dato for ikrafttræden er endnu ikke fastsat, men det forventes, at lovændringen senest træder i kraft den 1. marts 2011.

De nye regler medfører, at de nuværende regler om betalingsstandsning og tvangsakkord ophæves, og som erstatning for disse regler indføres en helt ny rekonstruktionsproces, som både skyldneren og kreditorerne kan tage initiativ til.

 

Formål

Formålet med den nye rekonstruktionsproces er at skabe grundlag for at redde rentable dele af insolvente virksomheder, således at disse virksomheder kan videreføres enten af den oprindelige ejer eller af en ny ejer. En bivirkning ved lovændringen forventes at blive, at virksomheder, der ikke er levedygtige, hurtigere vil blive lukket ned, idet insolvente virksomheder ikke længere vil kunne ”gemme sig” i en betalingsstandsning i flere måneder.

 

De nye regler

De nye regler omfatter både personligt drevne virksomheder og selskaber. Rekonstruktionsprocessen indebærer, at en insolvent virksomhed kan tages under frivillig eller tvungen rekonstruktionsbehandling med henblik på at redde den, og både virksomheden selv og virksomhedens kreditorer kan tage initiativ til, at rekonstruktionsbehandling indledes, hvis virksomheden er insolvent.

En markant ændring i forhold til de hidtidige regler om betalingsstandsning er, at når en virksomhed først er taget under rekonstruktionsbehandling, så kan virksomheden ikke komme ud igen, uden at der er skabt en løsning med kreditorerne. Hvis dette ikke lader sig gøre, er den eneste udvej at lade virksomheden gå konkurs. En efterfølgende konkurs vil blive behandlet efter de nuværende regler, som ikke ændres.

Når rekonstruktionsbehandling indledes, vil der blive udpeget en rekonstruktør og en tillidsmand, som i de fleste tilfælde antages at blive en advokat og en revisor.

I samarbejde med den nødlidende virksomhed skal dette rekonstruktionsteam udarbejde en rekonstruktionsplan for virksomheden. Ud fra rekonstruktionsplanen skal kreditorerne vurdere, om de mener, at der skal arbejdes videre med planen. Kreditorerne giver deres holdning til kende via stemmeregler, som også er nye.

Hvis der ikke er grundlag for at arbejde videre med planen, skal virksomheden tages under konkursbehandling. Hvis der er grundlag for at arbejde videre med planen, fortsætter rekonstruktøren og tillidsmanden arbejdet.

Arbejdet i henhold til rekonstruktionsplanen skal munde ud i et egentligt rekonstruktionsforslag, og forslaget skal som udgangspunkt til afstemning senest syv måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Fristen kan dog forlænges med indtil fire måneder, hvilket i praksis betyder, at der senest 11 måneder efter indledningen enten vil foreligge en løsning med kreditorerne eller blive iværksat konkursbehandling af virksomheden.

Udover ændringerne i selve fremgangsmåden, som er beskrevet herover, medfører lovændringen også en række nye magtmidler, som kan anvendes af de usikrede kreditorer overfor både skyldneren, skyldnerens aftaleparter og panthavere. Det drejer sig blandt andet om følgende magtmidler:

• mulighed for at rekonstruktøren kan overtage ledelsen af virksomheden

• mulighed for at videreføre gensidigt bebyrdende aftaler

• mulighed for bindende vurdering af pant

• øgede muligheder for udskillelse af pant

• mulighed for tvunget debitorskifte

 

Sammenfatning

Med de nye regler i konkursloven kommer der øget fokus på at videreføre rentable dele af insolvente virksomheder, men skyldneren (personen eller selskabet som har drevet virksomheden) søges ikke beskyttet.

Lovændringen får betydning for nødlidende virksomheder, som ikke længere kan benytte sig af traditionel betalingsstandsning, men den får også stor betydning for kreditorerne, som både opnår større initiativret i forbindelse med iværksættelse af rekonstruktionsprocessen og øgede magtmidler under selve gennemførelsen af rekonstruktionen.