Vandsektoraftalen

Den politiske aftale af 1. februar 2007 ”En mere effektiv vandsektor” indebærer, at landets kommuner inden 1. januar 2010 skal tage stilling til den fremtidige organisation af kommunens vand– og spildevandsforsyning. Kommunerne kan ikke længere, som en del af den kommunale forvaltning, drive vand– og spildevandsforsyningsvirksomhed.

Aftalen indebærer endvidere en ny prisregulering af vandsektoren. Vand– og spildevandsforsyningsvirksomhed skal fremover drives inden for rammerne af et prisloft. Den gældende prisregulering i henholdsvis betalingslov og vandforsyningslov fastholdes dog fortsat. 

Ejerskab og selskabsform

Kommunerne skal inden 1. januar 2010 afklare, om kommunen fortsat skal eje og drive vand– og spildevandsforsyningsvirksomhed, eller virksomheden skal afhændes til forbrugerne eller andre.

Hvis kommunen ønsker at bevare ejerskabet til vand– og spildevandsforsyningsvirksomheden, skal driften placeres i et selvstændigt aktie– eller anpartsselskab. Kommunen kan vælge enten at etablere et fælles selskab, der driver såvel vand– som spildevandsforsyning, eller to selskaber - et for vand og et for spildevand.

I mange af de kommuner, der har valgt at etablere to selskaber, har kommunen valgt tillige at etablere et holdingselskab. Holdingselskabet etableres for at opnå sambeskatning. En række kommuner har endvidere valgt at etablere serviceselskaber, hvori samtlige medarbejder placeres.

Udskillelse og vederlag

Ved stiftelse af selskaber for vand– og spildevandsforsyning skal kommunen tage stilling til vederlæggelsen.

  • Skal kommunen ved stiftelsen alene modtage aktier i selskaberne?
  • Skal kommunen foruden aktier tillige modtage et kontant vederlag?
  • Skal kommunen sælge skattefinansierede ejendomme til selskaberne forud for stiftelsen?

Stiftelsestidspunkt

Den kommende vandsektorlov ventes at anvende datoen 1. januar 2010 som frist for den kommunale selskabsdannelse.

Kommunen skal derfor tage stilling til på hvilket tidspunkt forud for 1. januar 2010, stiftelsen af selskabet skal finde sted.

For at sikre tilstrækkelig tid til at få selskabets drift og økonomi på plads forud for 1. januar 2010, anbefaler Energi & Miljø, at stiftelsestidspunkt ikke er senere end 1. oktober 2009. 

Konsekvenser

Selskabsdannelsen i den kommunale vandsektor har en række konsekvenser.

Kommunalbestyrelsens indflydelse vil fremover alene bestå i en ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Derfor bør kommunen i forbindelse med stiftelsen via vedtægterne sikre kommunalbestyrelsens fortsatte styringsmulighed.

Kommunens økonomi vil kunne blive belastet ved selskabsdannelsen. Indeståender på mellemregningskontoen i forsyningens favør skal indfries, og eventuelle ”rådhusbidrag” mistes. De økonomiske konsekvenser for kommunen bør derfor afdækkes i forbindelse med stiftelsen.

Medarbejderne vil efter virksomhedsoverdragelsesloven skulle overføres til selskaberne. Medarbejderne får således ny arbejdsgiver. Ændringer i medarbejdernes arbejdsforhold bør afklares i forbindelse med stiftelsen.

Forbrugerne vil ved stiftelsen af selskaberne kunne opleve takststigninger som følge af andre værdiansættelsesprincipper og kontant vederlæggelse af kommunen i forbindelse med stiftelsen.

Vand– og spildevandsforsyningen skal drives efter andre økonomiske principper og med en bestyrelse, der alene skal varetage selskabets interesser.

Selskabsdannelsen har udover ovennævnte en lang række andre konsekvenser vedrørende udbud, arkiv og journalnummer, EAN nr., NEM konto og meget andet.

Prisloftet

Prisloftet, der ventes fastsat 1. januar 2010, vil tage udgangspunkt i de historiske priser på vand og spildevandsafledning. 

Prisloftet vil fungere som en maksimalprislovgivning. Fastsættelsen af størrelsen af vand– og spildevandsbidrag vil fortsat skulle ske efter reglerne i henholdsvis vandforsyningslov og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.