I købeloven findes der en række regler, der er særligt fordelagtige for forbrugere. En handel er omfattet af disse regler, hvis sælgeren er erhvervsdrivende og handler som led i sit erhverv, mens køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Når blot dette er opfyldt, er der ingen begrænsninger i, hvad den købte genstand kan være.

Sagen

I denne sag havde en tidligere landmand købt en traktor gennem en traktorforhandler. Køberen var folkepensionist. Han boede fortsat på sin lille landbrugsejendom og havde forpagtet agerjorden ud. Derudover havde han et stykke skov, hvorfra han hentede træ, som han huggede til flis med en flishugger. Flisen anvendte han dels i sin have og dels til opvarmning af stuehuset på ejendommen. Køberen skulle bruge traktoren til at slæbe træ ud fra skoven med samt til at trække flishuggeren.

Prisen for traktoren var 61.500 kr. + moms. Ifølge fakturaen var traktoren ”købt som beset”. Køberen havde brug for at få monteret 2 ekstra olieudtag på traktoren. Han aftalte med traktorforhandleren, at denne skulle stå for monteringen heraf. Inden monteringen gik i gang, havde køberen dog kortvarigt traktoren hjemme, fordi han havde brug for hurtigt at få hugget et par læs flis.

Mens køberen havde traktoren hjemme, konstaterede han, at traktoren hoppede ud af 2. gear, når den blev belastet ved slæbning af træ. Da køberen indleverede traktoren til sælger med henblik på at få monteret olieudtagene, gjorde han samtidig opmærksom på, at der var problemer med gearet, og at dette skulle afhjælpes.

Efter at traktoren senere var kommet retur til køberen, modtog køberen en regning fra traktorforhandleren på lige over 100.000 kr. Køberen nægtede at betale den store regning, og da parterne ikke kunne nå til enighed, lagde traktorforhandleren sag an mod køberen.

Under sagen betalte køberen knap 38.000 kr. til traktorforhandleren. Beløbet var betaling for den del af regningen, der vedrørte monteringen af de 2 ekstra olieudtag.

Dommen

Retten lagde til grund, at køberen hovedsagelig brugte traktoren uden for erhverv. Retten var derfor enig med køberen i, at der var tale om et forbrugerkøb. Forbeholdet om, at traktoren var ”købt som beset”, kunne herefter ikke gøres gældende af traktorforhandleren. Da manglen ved gearkassen blev opdaget mindre end 6 måneder efter leveringen, var der desuden en formodning om, at manglen allerede bestod på leveringstidspunktet - dette bestemmer købeloven nemlig, når der er tale om forbrugerkøb. Traktorforhandleren havde ikke afkræftet denne formodning, og køberen havde derfor haft krav på, at manglen blev udbedret uden beregning.

Køberen blev herefter frifundet for at betale den resterende del af regningen på ca. 62.000 kr., og traktorforhandleren blev pålagt at betale hovedparten af sagens omkostninger.

Dommen blev ikke anket.