Flere landsdækkende medier har på det seneste gengivet en afgørelse vedrørende opsigelse af en medarbejder der havde ytret sig kritisk om sin arbejdsgiver på Facebook.

I den omhandlede sag havde medarbejderen ytret sig kritisk om sin arbejdsgiver på Facebook, hvilket arbejdsgiver fandt ud af fordi medarbejderen blandt sine ”Facebook-venner” havde flere af arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser. Det blev ved afgørelsen lagt til grund, at selv om Facebook som udgangspunkt blev betragtet som et lukket forum, så vidste medarbejderen at flere kunder og forretningsforbindelser var blandt hendes ”Facebook-venner”, og på denne baggrund fandtes ytringerne at være en tilsidesættelse af medarbejderens loyalitetsforpligtelse overfor arbejdsgiveren. Opsigelse af medarbejderen var derfor berettiget. Forholdet fandtes omvendt ikke så groft, at medarbejderen kunne bortvises.

Afgørelsen er interessant, dels fordi den er en af de første af sin art, men også fordi den illustrerer, at det ikke er ganske ligegyldigt hvordan en ansat opfører sig og omtaler sin arbejdsgiver, selv om sådan opførsel/omtale finder sted i medarbejderens fritid og på et socialt nedværk som f.eks. Facebook eller Twitter.

Henset til udbredelsen af f.eks. Facebook, bør det som arbejdsgiver overvejes at supplere interne retningslinjer for brug af e-mail, internet mv. med retningslinjer for fortrolighed hhv. ytringer på forskellige elektroniske medier.