Renteloven ændres 1. marts 2013 – Højere morarente, fast kompensationsbeløb og betalingsfrist på højst 30 dage

Nye ændringer i renteloven, der gælder for fordringer, der forfalder til betaling efter 1. marts 2013, vil sikre en bedre retsstilling for fordringshavere i erhvervsforhold på tre afgørende punkter.

For det 1. ændres morarenten til fra 7 % til 8 % + den fastsatte referencesats. Referencesatsen er som hidtil den officielle udlånsrente, som Nationalbanken fastsætter hvert halve år, henholdsvis den 1. januar og 1. juli. Denne ændring får virkning både i erhvervsforhold og i forbrugerforhold.

For det 2. får fordringshaveren ved skyldnerens forsinkede betaling ret til at kræve, at skyldneren betaler et kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostningerne. Kompensationsbeløbet forfalder til betaling ved skyldnerens forsinkelse med betaling, og uden det er nødvendigt at sende en rykkerskrivelse. Kompensationsbeløbet kan endvidere opkræves af fordringshaveren uden forudgående aftale med skyldneren. Opkrævning af kompensationsbeløbet udelukker endvidere ikke fordringshaverens ret til rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen, jf. rentelovens § 9a, stk. 1.

Kompensationsbeløbet, der er en konsekvens af EU’s direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling, fastsættes af justitsministeren og er foreløbigt sat til 310 kr. Beløbet kan kun opkræves over for erhvervsdrivende. Et kontraktsvilkår, der udelukker kompensationsbeløbet for inddrivelsesomkostninger kan ikke gyldigt aftales eller følge af handelsbrug eller anden sædvane.

Eksempel på opgørelse i rykkerskrivelse

Hovedstol

kr.

10.000,00

Renter

kr.

500,00

Kompensationsbeløb, jf. Rentelovens § 9a, stk. 3

kr.

310,00

Rykkergebyr 1, jf. Rentelovens § 9b

kr.

100,00

Rykkergebyr 2, jf. Rentelovens § 9b

kr.

100,00

Rykkergebyr 3, jf. Rentelovens § 9b

kr.

100,00

Inkassogebyr, jf. Rentelovens § 9b

kr.

100,00

Inkassoomkostninger, jf. § Rentelovens § 9a, stk. 1

kr.

1.100,00

 

 

 

I alt

kr.

12.310,00

For det 3. indføres der en deklaratorisk betalingsfrist for kreditors fordring på højst 30 dage. Reglen gælder kun for erhvervsdrivende og mellem erhvervsdrivende og offentlige myndigheder, og gælder altså kun såfremt fordringshaveren ikke udtrykkeligt har godkendt en længere betalingsfrist og denne ikke er urimelig over for fordringshaveren. Reglen udelukker ikke at to erhvervsdrivende parter aftaler en kortere forfaldsdag og finder heller ikke anvendelse ved ratevis betaling.

30 dages fristen regnes fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om betaling ved for eksempel at fremsende faktura. Det er naturligvis en forudsætning, at der er sket korrekt levering af fordringshaverens aftalte ydelse.

De nye regler træder som nævnt i kræft for fordringer, der forfalder til betaling 1. marts 2013 eller senere, og det er med indførelsen af de nye regler vigtigt at sondre mellem skyldnere, der er erhvervsdrivende og forbrugere.