SPØRGSMÅL
Jeg har for ca. et års tid siden fået foretaget en større ombygning/renovering af mit hus. Jeg er dog ikke tilfreds med udførelsen heraf, i hvert fald ikke for så vidt angår et nedlagt trægulv, da der er store mellemrum mellem plankerne. Tømreren er dog ikke enig i, at der er noget galt med trægulvet og nægter at lægge gulvet om eller gøre noget i øvrigt. Flere har sagt, at jeg bør gå til en advokat, men problemet er, at jeg ikke har råd til at betale herfor. Så mit spørgsmål er, hvad gør jeg når jeg ikke har råd til at hyre en advokat?

SVAR
Først og fremmest er der, i hvert fald på kontoret her, mulighed for, at få gratis rådgivning i det omfang der er tale om helt grundlæggende mundtlig rådgivning af kortere varighed, herunder angående de praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre i sagen.

Såfremt der ønskes rådgivning ud over dette, kan du, hvis du opfylder de økonomiske betingelser, få omkostningerne hertil, helt eller delvist dækket af det offentlige.

Tilskuddet forudsætter, at man ligger under en økonomisk indtægtsgrænse, som i 2012, er 289.000 kr. for enlige og 368.000 kr. for samlevende/ægtefæller. Beløbet forhøjes med 50.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år.

For at opnå retshjælp skal du medbringe din og din eventuelle ægtefælles/samlevers årsopgørelse for 2010. Hvis din/jeres aktuelle indkomst afviger væsentligt fra oplysningerne i årsopgørelserne, skal du medbringe bevis for dette.

Derudover har du formentlig en retshjælpsforsikring på din almindelige bygningskaskoforsikring, som dækker omkostningerne ved en eventuel retssag.

En sådan retshjælpsforsikring dækker:

- dine sagsomkostninger til advokat

- modpartens sagsomkostninger, hvis du taber sagen

- omkostninger til syn - og skøn

Der skal dog påregnes en selvrisiko på 10 % af udbetalingen og minimum kr. 2.500, medmindre du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces (samme beløbsgrænser som ovenfor). Dine omkostninger til en eventuel retssag vil altså maksimalt beløbe sig til selvrisikoen.

Har man ikke en retshjælpsforsikring, har man desuden mulighed for at opnå fri proces til en retssag, såfremt man opfylder de tidligere nævnte økonomiske betingelser eller hvis der er tale om en principiel sag.

Jeg vil opfordre dig til at tage kontakt til en advokat som herefter kan besigtige de pågældende mangler ved ombygningen og herigennem vurdere om der er grundlag for at starte en sag op mod håndværkeren/håndværkerne.