En køber af en boligejendom konstaterede efter overtagelse af ejendommen fugtskader i boligens kælder og anlagde herefter sag imod sælger med påstand om et forholdsmæssigt afslag svarende til udbedringsomkostningerne på overtagelsestidspunktet.

Byretten fandt, modsat Landsretten, at drænrør under en bygning såvel som omfangsdræn ikke er en del af en bygnings fysiske tilstand, hvorfor køber ikke i medfør af LFFE § 2, stk. 1, var afskåret fra at påberåbe sig manglen over for sælger. Byretten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på den manglende forsikringsdækning, som, ifald manglen havde været omfattet af LFFE § 2, stk. 1, ville have haft den virkning, at køber hverken ville have kunnet rette et krav mod forsikringsselskab eller sælger. Landsretten fandt manglen omfattet af LFFE § 2, stk. 1, hvorefter sælger kun er ansvarlig for sin grove uagtsomhed i forbindelse med mangler, og idet sælger ikke fandtes at have handlet groft uagtsomt, blev sælger frifundet i landsretten.

Højesteret var enig med byretten i, at et omfangsdræn ikke vedrører en bygnings fysiske tilstand, jf. LFFE § 2, stk.1, og køber i sagen kunne således påberåbe sig manglen over for sælger. Højesteret fandt, at en køber med kendskab til det mangelfulde omfangsdræn ville have krævet en prisreduktion svarende til udbedringsomkostningerne på ca. 150.000 kr. Køber blev herefter tilkendt et forholdsmæssigt afslag på 150.000 kr., men ingen af parterne blev tillagt sagsomkostninger for de tre instanser henset til sagens udfald og principielle karakter.