Skadelidte tilkendt erhvervsevnetabserstatning, 50%, på trods af Retslægerådet anså årsagssammenhæng for tvivlsom.

Ved en trafikulykke i marts 2001 pådrog vores klient, C, sig en whiplash-læsion.

Modpartens ansvarsforsikringsselskab, T, afregnede mén-godtgørelse, 10 %, udmålt af Arbejdsskadestyrelsen.

C blev som følge af ulykken tilkendt helbredsbetinget førtidspension i 2004.

Arbejdsskadestyrelsen udmålte herefter erhvervsevnetabserstatning, 50 %, da man vurderede at C´s lændesmerter var forudbestående, og ikke havde sammenhæng med ulykken i marts 2001.

T afviste Arbejdsskadestyrelsens udtalelse, hvorefter vi udtog stævning, svarende til et erhvervsevnetab, 50 %, som udmålt af Arbejdsskadestyrelsen.

På T´s foranledning blev sagen forelagt Retslægerådet. Rådet udtalte, at C´s symptomer var uspecifikke, og C´s kognitive gener formentlig skyldtes en depressionstilstand.

Da der efter vores opfattelse ikke var belæg for denne konklusion, blev C henvist til psykiater. Denne afviste en depressionstilstand.

På trods heraf fastholdt Retslægerådet efterfølgende at årsagssammenhængen var usikker, og snarere var led i et kronisk smertesyndrom.

Retten i Hillerød tilsidesatte, ved dom af 5. april 2011, Retslægerådets vurdering, og tilkendte C erstatning i henhold til påstanden, erhvervsevnetab, 50 %.