Typosquatting er en betegnelse for en særlig form for cybersquatting, hvor der registreres bevidst fejlstavede udgaver af kendte varemærker og domænenavne – et eksempel herpå kunne være www.advokatgrupen.dk.

Typosquatting er altså et udtryk for at nogen – tit konkurrerende virksomheder – systematisk registrerer domænenavne, der med få fravigelser minder om et domænenavn, der allerede eksisterer og er registreret korrekt.

I ovenstående eksempel, hvor ”domænesnylteren” har registreret www.advokatgrupen.dk, vil brugeren, der skriver den forkerte adresse i internetbrowseren (altså glemmer et ”p”), blive sendt til en anden end www.advokatgruppen.dk’s hjemmeside. (På den måde risikerer Advokatgruppen at gå glip af potentielle klienter og brugerne finder formentlig ikke det de søgte.)

Regler og beskyttelse

DK Hostmaster, der er administrator for alle domænenavne, der ender på .dk, har indført en suspensionsregel i tilfælde af typosquatting af domænenavne, der ender på .dk.  

Reglen betyder, i korte træk, at den, der har brugsretten til et givent .dk domænenavn kan klage til DK Hostmaster, hvis en konkurrent lægger sig for tæt opad et domæne. Derudover skal følgende tre kriterier være til stede:

  • En fejltastning skal føre til, at internetbrugere, der søger den krænkedes domænenavn, kommer ind på typosquat-domænets hjemmeside
  • Typosquatteren har hverken navne-, vare- eller andre kendetegnsrettigheder til det anmeldte domænenavn, og så skal 
  • typosquatteren have foretaget flere registreringer af domænenavne på samme måde. 

Indsigelser og klagesystem

Ønsker man at klage over typosquatting, kræver det at man selv er indehaver af brugsretten til det ”rigtige” domæne. Klagen indgives til DK Hostmaster, hvorefter sagen undersøges med en evt. suspension af det ”forkerte” domæne til følge.

Det bemærkes i øvrigt, at DK Hostmaster ikke behandler sager, der udelukkende handler om, at andre har registreret et domænenavn, der ligner ens eget og måske krænker ens varemærke. Disse sager skal fortsat afgøres i det uafhængige Klagenævn for Domænenavne der efter domæneloven kan træffe afgørelse om at suspendere, inddrage eller overføre et domænenavn, der er registreret eller anvendt i strid med bl.a. domænelovens § 12 om god domænenavnsskik eller anden lovgivning i øvrigt.

Ifølge § 16, kan Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene.