Udbudsdirektiverne

Siden begyndelsen af 1990’erne har alle indkøb fra den offentlige sektor være omfattet af EU’s udbudsregler.

De EU-retlige udbudsprocedurer er indeholdt i to direktiver; udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Forsyningsvirksomhedsdirektivet omfatter en række særregler, der skal følges ved visse forsyningsselskabers udbud og kontraktsindgåelse.

Offentlige ordregivere skal følge direktivernes udbudsprocedurer før indgåelse af kontrakter om indkøb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver, der overstiger visse tærskelværdier.

Offentlige ordregivere er stat, kommuner, offentligretlige organer samt sammenslutninger af kommuner eller offentligretlige organer.

Under kategorien offentlige ordregivere hører blandt andet kommunalt ejede forsyningsselskaber inden for vand, spildevand, varme og affald.

Tilbudsloven

Fra den 1. juli 2007 gælder der med ændringen af tilbudsloven nye regler om annoncering af offentlige indkøb.

Reglerne betyder, at offentlige myndigheder forud for en kontrakttildeling skal annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser, hvis indkøbet har en værdi over kr. 500.000,00 og i øvrigt ligger under udbudsdirektivernes tærskelværdier.

Hvilke opgaver kan eller skal udbydes eller annonceres?

Udbudsdirektiverne regulerer alene de tilfælde, hvor en ordregiver ønsker en ydelse, der overstiger tærskelværdierne, leveret fra ekstern leverandør.

Spørgsmål vedrørende udbud er derfor typisk knyttet til: fastlæggelse af udbudspligt, valg af udbudsform, tildelingskriterier mv.

Forsyningsvirksomheders aftaler om opgaveudførelse

Den traditionelle organisering og opgaveløsning på de kommunale forsyningsområder er under forandring.

Udskillelsen af de kommunale forsyninger til forsyningsselskaber— især inden for vand og spildevand, men også inden for varme og affald—er i fuld gang i de danske kommuner.

Forsyningsselskaberne kan vælge at købe ydelser hos kommunen og kommunale fællesskaber på markedsvilkår. De nye forsyningsselskaber kan også vælge at lade driftsopgaver udføre af private leverandører. Men hvornår kan en opgave anses for udført ’in-house’, og hvornår består der krav om udbud?

In-house opgaveudførelse

Spørgsmålet om, hvorvidt en opgave udføres in-house, opstår, når en offentlig ordregiver vælger at lade en opgave udføre af en selvstændig juridisk person, der er adskilt fra den ordregivende myndighed.

Forsyningsselskaber, der er direkte 100% kommunalt ejet, anses i udbudsretlig forstand for at være omfattet af den kommunale forvaltning.

Selskaberne er dermed omfattet af in-house undtagelsen. Opgaver kan dermed overføres fra kommune til forsyningsselskab og vice versa uden udbud Etablerer kommunen et holdingselskab, hvorunder driftsselskaberne på forsyningsområderne placeres, giver det anledning til nogle særlige udbudsretlige udfordringer. 

EF Domstolen har i en række domme fastslået, hvilke betingelser og relationer der skal være til stede mellem aftaleparterne for, at in-house undtagelsen kan bringes i anvendelse.