Alle udlejere kender lejelovens § 98, hvoraf det fremgår, at udlejer senest 14 dage efter lejers fraflytning af et lejemål, skal have meddelt lejer hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres for lejers regning. Konsekvensen for udlejer ved ikke at fremsætte krav om istandsættelse rettidigt, er en fortabelse af retten til at kræve istandsættelsesarbejderne betalt af lejer – og i yderste konsekvens, at udlejer risikerer at skulle tilbagebetale det fulde depositum til lejer vedrørende lejemålet.

De fleste udlejere har derfor lært, at gøre istandsættelseskrav gældende rettidigt ved at fremsende anbefalet brev herom. Lejer har i den forbindelse en pligt efter lejelovens § 97, til at oplyse udlejer sin nye adresse.

Der sker dog ofte det, at lejer ikke får oplyst sin nye adresse til udlejer, og mange udlejere har derfor valgt at sende fraflytningskravet til lejers sidst kendte adresse – altså den fraflyttede – i håbet om, at lejer via adresseændring på posthuset fik videresendt sin post.

Retspraksis er nu blevet skærpet yderligere for udlejer, idet det nu forventes, at udlejer indenfor de 14 dage foretager undersøgelser om lejers nye adresse, herunder forespørger folkeregistret. Såfremt udlejer ikke foretager sådanne undersøgelser risikerer udlejer at fortabe retten til at kunne gøre sit krav gældende overfor lejer.