Erstatningsnævnet har i løbet af 2014 ændret deres praksis vedrørende dispensation fra kravet om politianmeldelse, når det drejer sig om pleje-, behandlings-, eller undervisningspersonale, som har været udsat for vold på arbejdet.

Dette fremgår af Erstatningsnævnets årsberetning for 2014, som blev offentliggjort i sommers. Erstatningsnævnet har altså foretaget ændringen helt uden varsel eller bekendtgørelse for omverdenen. 

Stramningen betyder, at det fremover bliver rigtig svært at få tilkendt erstatning ved Erstatningsnævnet, hvis hændelsen ikke bliver politianmeldt indenfor 72 timer.

Tidligere praksis

I henhold til den tidligere praksis, var der en mere lempelig adgang til at opnå dispensation fra kravet om politianmeldelse, hvis der var tale om pædagoger, plejepersonale eller lignende, som ansøgte om erstatning efter vold på jobbet.

Stramningen

Ændringen af praksis betyder, at der som udgangspunkt vil være krav om politianmeldelse også i disse situationer.

Der kan ikke ske dispensation fra anmeldelseskravet, medmindre der kan påvises konkrete og individuelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn.

Dispensation vil heller ikke blive givet i de tilfælde, hvor der ikke forventes nogen strafferetlig sanktion på baggrund af anmeldelsen, eller der blot ikke er kutyme for anmeldelse på arbejdsstedet.

Urimelig praksis

Hos KLA Personskade er vi meget utilfredse med ændringen, som rammer en lang række personalegrupper særligt hårdt, da man i disse jobfunktioner ofte ikke ønsker at politianmelde den person, man er ansat til at tage sig af. Derudover kan der være mange gode grunde til ikke at politianmelde forholdet.

Nævnets begrundelse for ændringen

Erstatningsnævnet begrunder stramningen med, at der er behov for politimæssig efterforskning, så nævnet kan få oplysninger om, hvad der egentlig er sket - derudover er praksisændringen sket under henvisning til en betænkning tilbage fra 1985!

Hidtil har Erstatningsnævnet dog afgjort sagerne på baggrund af de oplysninger, der kunne fremskaffes fra henholdsvis vidner, arbejdsgiver og øvrige optegnelser om hændelsesforløbet. Dette er dog ikke længere nok, og politiet må berede sig på en del ekstra arbejde.

Manglende offentliggørelse

Det kan undre, at praksisændringen ikke er blevet meldt tydeligt ud i forbindelse med stramningen, som efter det oplyste er sket i løbet af 2014. Ændringen fremgår alene af den nu udsendte Årsberetning fra Erstatningsnævnet fra slutningen af juli 2015.

Mange arbejdspladser og institutioner har erfaringsmæssigt indrettet sig efter den hidtidige lempelige praksis, og har ikke haft mulighed for at gøre sig bekendt med ændringen.

Der må derfor forventes, at være en lang række sager, som er kommet i klemme i perioden fra praksisændringen, og frem til der sker en egentlig offentliggørelse af ændringen i den almindelige presse.