EU-Domstolen har på baggrund af et præjudicielt spørgsmål fra den engelske højesteret i sin afgørelse af 22. september 2011 udbygget sin varemærkeretlige praksis omkring brug af søgeord.

Google er en søgetjeneste, hvis formål er at finde de mest relevante sider på internettet baseret på de søgeord, som brugerne af Google indtaster. Det er disse søgeord, også kaldet "adwords", som i ad-skillige sager har været et stridspunkt og flere gange er blevet forelagt EU-Domstolen for præjudiciel afgørelse.

Ved brug af google-søgeord kan man som erhvervsdrivende målrette sin annoncering mod køberne. Annoncørers mulighed for anvendel-sen af søgeord i det omfang, at det indebærer erhvervsmæssig brug af andres varemærker, er et gråzoneområde inden for det juridiske område og kan derfor endnu ikke betragtes som fuldt afklaret.

Sagen handlede om den amerikanske blomsterkæde Interflora, som bl.a. driver virksomhed ved online-bestilling af blomsterleverancer. Interflora blev opmærksom på, at den britiske kæde Marks & Spencer havde indrykket adwords-annoncer på brandnavnet "Interflora" som led i deres annoncering for salg og levering af blomster.

Marks & Spencers brug af interflora som søgeord betød, at når inter-netbrugeren indtastede "interflora" mv. i Googles søgefelt, fremkom der annoncer fra Marks & Spencer.

Interflora rejste som følge heraf sag mod Marks & Spencer, da de mente, at Marks & Spencer havde krænket deres varemærke.

Snyltende og misbrugende adfærd

Praksis fra tidligere har vist, at en varemærkeindehaver kan forbyde konkurrenter at bruge hans/hendes varemærker som søgeord, hvis en gennemsnitsinternetbruger vil have svært ved at gennemskue, om de varer eller ydelser, der linkes til, stammer fra varemærkeindehaver eller dennes konkurrenter.

Med dommen blev det dog præciseret, hvornår et beskyttet varemærke kan blive krænket af konkurrenters brug af søgeord, herunder at det er den konkrete annoncetekst, der lægges til grund for bedømmelsen. Annonceteksten må i denne forbindelse bl.a. ikke være af misbrug-ende karakter, udvandende eller på anden måde skadende for vare-mærkeindehaveren og dennes varemærke.

I den konkrete sag ansås Marks & Spencers brug af søgeordet interflora som snyltende og i strid med den varemærkeretlige beskyttelse, dette bl.a. pga. det forhold, at brug af interflora som søgeord i denne forbindelse kunne få internetbrugeren til at tro, at Marks & Spencer var en del af den sammenslutning af blomster-butikker, som Interflora udgør. Interflora fik således medhold i den præjudicielle afgørelse fra EU-domstolen, men den endelige afgørelse af dette spørgsmål afventes fra den engelske højesteret.

Anvendelsen af andres varemærker som søgeord er dermed fortsat et område, hvor der er god grund til at træde varsomt, når man annon-cerer hos søgetjenester, og grænsen, mellem hvad der må betragtes som sund konkurrence og misbrug af andres varemærker, kan være svær at tegne op.