Fra 1. november skal boligkøbere selv lægge mindst 5 % af købesummen i udbetaling.

Et boligkøb kan finansieres med realkreditlån for op til 80 % af købesummen. De resterende 20 % har køberne hidtil haft mulighed for at låne i banken.

Men med en ny bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, dvs. banker, der træder i kraft den 1. november 2015, skal banken som udgangspunkt sikre, at køber selv erlægger en passende udbetaling af købesummen. Af den medfølgende vejledning fremgår det, at en udbetaling på 5 % af købesummen for den faste ejendom anses for passende.

Reglen finder kun anvendelse på finansiering af ejer- eller fritidsboliger, og forudsætter, at banken er bekendt med, at låneoptagelsen sker med henblik på køb af fast ejendom.

Bestemmelsen medfører, at en bank som udgangspunkt ikke må yde en fuld finansiering af køb af ejer- eller fritidsbolig. En bank må derfor ikke tilbyde køber en samlet finansiering i forbindelse med køb af en ejer- eller fritidsbolig, hvor der ydes lån med sikkerhed i fast ejendom inden for 95 % af købesummen, mens de sidste 5 % finansieres ved træk på en nyoprettet kredit. Det vil derimod være i overensstemmelse med reglerne, såfremt køberen vælger at fremskaffe udbetalingen på 5 % ved træk på en allerede oprettet kredit, som ikke er oprettet i tilknytning til købet af den faste ejendom. Viden hos en bank om, at kunden har finansieret udbetalingen på 5 % andetsteds, eksempelvis via familie, medfører ikke en forpligtelse for banken til at give afslag på lånet.

Under særlige omstændigheder vil det være muligt at fravige udgangspunktet om, at køberen skal kunne finansiere 5 % af købesummen på den faste ejendom. Et eksempel på fravigelse kan være yngre boligkøbere, hvis historiske indkomstgrundlag ikke har givet mulighed for opsparing, men som nu har en højere, fast indkomst. Det vil her være en forudsætning, at køberen ved den valgte finansiering har et højt rådighedsbeløb (dvs. et rådighedsbeløb der ligger væsentligt over bankens minimumskrav), og der løbende afdrages på gælden, så køber inden for en kortere årrække på ca. 2-3 år vil have nedbragt sin gæld til 95 % af ejendommens værdi. Banken skal i disse situationer som led i rådgivningen vise beregningseksempler, der illustrerer, hvor længe kunden ved den valgte afdragsprofil vil være insolvent ved prisfald på 15 %.

Det vil derimod ikke være muligt at fravige udgangspunktet for købere, der ikke har kunnet spare op ved deres nuværende indkomstgrundlag, eller hvor købet vil forudsætte en nedgang i rådighedsbeløbet.

Finanstilsynet forventer dog, at en beslutning om at fravige reglernes udgangspunkt træffes på et højere niveau i banken.

Det er ikke hensigten med bestemmelsen at begrænse mulighederne for at bistå købere med økonomiske vanskeligheder. F.eks. hvis en køber for at afværge økonomiske problemer, i forbindelse med arbejdsløshed, sælger sit hus med tab og herefter køber et billigere hus, der passer til kundens økonomi.

Bestemmelsen har til formål at sikre, at køber ved langsigtet finansiering af køb af ejer- og fritidsboliger medbringer en passende udbetaling. Bestemmelsen kan derfor fraviges ved mellemfinansiering, det vil sige ved finansiering af en ny bolig i perioden frem til den tidligere bolig er solgt. Tilsvarende gælder for byggefinansiering, som efter et byggeris afslutning, erstattes med endelig finansiering.