Når virksomheden tænker på at bruge agenter eller forhandlere, er det ofte på grund af, at virksomhedens produkter skal markedsføres i udlandet. Der kan også være tale om at bruge det internt i Danmark. Det er under alle omstændigheder en rådgivning, vi i en lang årrække har ydet og gerne er virksomheden behjælpelig med.

Det samme gælder naturligvis for agenter og forhandlere, som kan få støtte og rådgivning hos os.

Det væsentligste er overvejelser omkring udvidelse af omsætningen/handlen med eventuel bestående kundekreds og tilsikring af nye kunder. Derudover skal der tages højde for en eventuel kompensation ved opsigelse og det tab, der derved opstår.

Agentaftaler

For så vidt angår agenter, er der direkte en lovgivning, som skal følges, og vi er behjælpelige med at formulere aftalen. Det er vigtigt at have styr på sine agentaftaler, uanset om det er flere eller kun enkelte.

Det er ligeledes vigtigt at huske, at de danske regler f.eks. ikke findes (gælder) i USA. Der indgår i øvrigt i den forbindelse skatteretlige overvejelser f.eks. på det amerikanske marked men også i øvrigt i relation til de aftaler, som parterne indgår. Det er derfor vigtigt, at sådanne aftaler bliver underkastet juridisk gennemgang.

Der er også særlige konkurrenceretlige momenter, som skal tages i betragtning, og som vi gerne rådgiver om.

Forhandleraftaler

Hvad angår forhandlere, er der her tale om et særligt system, hvor forhandleren indgår aftaler i eget navn og for egen regning modsat agenten, som alene indhenter ordrer/tilbud til agenturgiveren. Det er således agenturgiveren, som indgår den forpligtende aftale med slutkunden.

Forhandleren derimod er selvstændig i enhver henseende, og alene af den grund at der ikke er en særlig lovgivning vedrørende forhandlere, er der brug for, at aftalen nøje gennemgås, således at både forhandler og virksomhed har styr på alle forhold både i forbindelse med det løbende samarbejde men også i relation til en eventuel ophørsaftale. Der er dog i enkelte danske retsafgørelser blevet tilkendt godtgørelser til eneforhandlere for mistet goodwill, men dette er en retstilstand, som vi gerne rådgiver nærmere om.

I andre europæiske lande som f.eks. Tyskland og Belgien kan en forhandler i forbindelse med aftalens ophør blive tilkendt godtgørelse.

Disse bemærkninger er givet for at understrege, at valget af enten en agent eller en forhandler må overvejes professionelt fra sag til sag, hvilket vi har stor erfaring i.

Det er også klart, at sådanne aftaler helst skal foreligge skriftligt af bevismæssige grunde.

Licensaftaler

Såfremt virksomheden eller enkeltperson har en rettighed (immaterielrettighed), kan en sådan rettighed gives til en licenstager, som eventuelt både producerer og sælger produktet. En licenstager kan også få ret til at videreudvikle produktet, som kan rumme både en opfindelse, et patent, design, knowhow eller lignende.

En licenskontrakt kan dække hele verden eller et bestemt geografisk område.

Licensgiver får procenter af salget (royalty) og eventuelt et opstartsbeløb ved kontraktens indgåelse. De omkostninger, der har været i forbindelse med at opfinde og udvikle produktet, kan således dækkes ind på denne måde.

Hvis virksomheden ønsker at etablere en salgskanal hos en anden virksomhed (licenstager), som måske har produktionsudstyr eller eksportkanaler ude i verden, så er licensering en oplagt mulighed. Der er selvfølgelig både fordele og ulemper, men vi har mange års erfaring også med internationale licenskontrakter, og virksomheden kan kontakte os for uformel rådgivning og decideret professionel vejledning.