Det har i en årrække været et krav, at sælger af bl.a. ejerboliger inden salget skal udlevere et energimærke til køber. Disse regler gælder med få undtagelser for alle ejerboliger, ejerlejligheder, sommerhuse og andelsboliger.

I praksis er disse regler ikke slået igennem over alt i landet, formentlig fordi den eneste sanktion ved overtrædelse har været, at en køber selv kan lade ejendommen energimærke og derefter afkræve sælger udgiften. Dette har køberne ofte undladt, ligesom der visse steder har udviklet sig en praksis, hvorefter køber i stedet for energimærket får en mindre økonomisk kompensation.

Med henblik på at give disse regler en tiltrængt opstramning er der med virkning fra 1. juli 2010 sket flere markante ændringer.

Den væsentligste nyhed er, at sælgere af bl.a. ejerboliger m.v. efter 1. juli 2010 skal udlevere energimærke til ejendomsmægleren, inden der foretages annoncering. Samtidig er der foretaget ændringer i den gældende formidlingsbekendtgørelse, således at mæglere nu er pålagt ”at oplyse om energimærket i deres annonce”. Mæglerne risikerer bødestraf, hvis de forsynder sig. Sanktionen ved sælgers overtrædelse af reglerne er som hidtil begrænset til, at køber selv kan købe energimærket og kræve udgiften refunderet af sælger.

De nye regler gælder ikke, hvis sælger selv annoncerer, men alene når det er en ejendomsmægler.

Hidtil har man relativt sjældent set energimærke ved ejerlejligheder og andelsboliger, hvilket de nye regler forventeligt vil rette markant op på, fordi ejer- og andelsboliger som anført nu ikke længere kan annonceres til salg via ejendomsmægler, uden at der foreligger energimærke. Ejere af disse boliger må derfor benytte deres ret til at få udleveret energimærke af ejerforeningen, eller, hvis dette ikke sker, selv anskaffe et og derpå afkræve foreningen udgiften. De nye regler indeholder i øvrigt den nyhed, at en køber nu selv kan gå direkte til en ejer- eller andelsboligforening for at få energimærke eller refusion af udgiften.

Afslutningsvis kan det oplyses, at energikonsulenterne er forpligtet til at lægge alle energimærker på hjemmesiden ”Boligejer.dk”, hvor der i øvrigt findes en række offentlige oplysninger om landets ejendomme.