Hvorvidt en fast ejendom har status som landbrugsejendom klarlægges ved kontrol af ejendommens stamoplysninger i tingbogen. Når en landbrugsejendom udstykkes, afgøres spørgsmålet om ejendommens status som landbrug efter følgende principper:

Parceller på 2 hektarerog derover skal bevare landbrugspligt.
På parceller under2 hektarer bortfalder landbrugspligten.

Der er ikke længere valgfrihed ved nedstykning i intervallet mellem2 hektarerog ½ hektar. Ved nedstykning må bygningslodden ikke komme under1,5 hektar.

Landbrug/villa

Når man som køber erhverver en fast ejendom, der er noteret som landbrugsejendom, skal man være opmærksom på, at Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom ikke gælder for erhvervelsen.

Sælger af ejendommen fritages således ikke for hæftelsen for mangler, ved at udlevere en tilstandsrapport og et tilbud om at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Der gælder heller ingen fortrydelsesfrist på 6 hverdage efter parternes underskrift af et skriftligt aftalegrundlag.

Sælger af ejendommen hæfter for skjulte mangler i 10 år fra købsaftalens indgåelse.

Erhvervelsesbetingelser

For at kunne erhverve en fast ejendom, der har status som landbrugsejendom, skal man som et minimum kunne erklære:

at erhverver er fyldt 18 år
at hverken erhverver eller dennes børn under 18 år ejer eller er medejere af andre landbrugsejendomme
at erhverver tager bopæl på ejendommen inden 6 måneder efter erhvervelsen, eller
at en anden person end erhverver i henhold til en kontrakt, der skal forevises, tager fast bopæl på ejendommen inden 6 måneder efter erhvervelsen.

Bemærk, at erhverver i sidstnævnte tilfælde kun må opholde sig på ejendommen, når det sker i naturlig tilknytning til ejendommens daglige drift.

Har landbrugsejendommen et areal på mere end30 hektarer, skal man yderligere opfylde følgende kriterier:

Man skal have en jordbrugsuddannelse. Det vil sige, at man skal være uddannet driftsleder (grønt bevis), udvidet driftsleder (grønt diplom), agraøkonom (landbohøjskolen), jordbrugstekniker, agronom, forstkandidat med flere.

Har man ikke en af de nævnte uddannelser, er det muligt at få tilladelse til at erhverve en ejendom, hvis man i mindst 4 år indenfor de sidste 10 år selvstændigt har drevet en landbrugsbedrift på mindst30 hektarerog et arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt.

Man skal da selv have været involveret i driften. Det er ikke tilstrækkeligt, at driften er varetaget af en maskinstation. Det er endvidere ikke tilstrækkeligt, at have været medhjælpende hustru.

Bygninger på landbrugsejendomme

En landbrugsejendom skal holdes forsynet med en passende beboelsesbygning, medmindre landbrugsejendommen ejes sammen med en anden landbrugsejendom med bygninger.

Der findes i Landbrugsloven forskellige muligheder for at erhverve en landbrugsejendom som en bygningsløs parcel. En bygningsløs ejendom skal dog have et areal på minimum2 hektarer.

Forsvarlig drift

En landbrugsejendom skal drives på forsvarlig måde. Hvad der forståes ved forsvarlig drift er nærmere beskrevet i Lov om drift af landbrugsjorder. Der skal i driften tages hensyn til:

de erhvervsmæssige, jordbrugsmæssige udnyttelsesmuligheder
natur og miljø
bevarelse af landskabelige værdier
anvendelse til naturformål, for eksempel anlæg af en sø, betragtes også som forsvarlig drift.
anvendelsen skal være i overensstemmelse med Planloven og Råstofloven.

Mere end en landbrugsejendom

Ønsker man at eje mere end en landbrugsejendom, er der efter bestemmelserne i Landbrugsloven mulighed herfor. Det kræver dog:

at alle de efter erhvervelsen ejede eller medejede landbrugsejendomme ligger indenfor en luftlinieafstand på10 kilometerfra beboelsesbygningen på den ejendom, hvor ejeren har fast bopæl eller på anden måde opfylder bopælspligten

at erhververen ikke efter erhvervelsen vil være ejer af et areal på mere end400 hektarer, idet arealgrænsen dog ikke gælder, hvis erhververen højst vil blive ejer af 4 landbrugsejendomme

at reglerne i Landbrugsloven om fortrinsstilling til suppleringsjord er opfyldt, når erhververen efter erhvervelsen vil være ejer eller medejer af et areal på mere end100 hektarer.

Fradragsarealer

Når man skal vurdere de ovenfor anførte arealgrænser, skal man være opmærksom på, at følgende arealer kan fradrages:

fredskovpligtige arealer
arealer uden jordbrugsmæssig værdi
arealer, der efter lov eller i henhold til en aftale med en offentlig myndighed eller et alment vandforsyningsselskab ikke må gødes.

Forpagtningsaftaler

En person kan forpagte en landbrugsejendom i dens helhed for et tidsrum af højest 30 år, forudsat:

at forpagter er fyldt 18 år

at forpagter i hele forpagtningsperioden opfylder kravet om fast bopæl
at forpagter opfylder Landbrugslovens uddannelseskrav, hvis ejendommens areal er på 70 hektarer eller derover
at forpagter ikke driver et samlet areal på mere end500 hektarer, idet arealgrænsen dog ikke gælder, hvis forpagter højst driver arealer fra 5 landbrugsejendomme.

Skat

Landbrug er det mest skatteregulerede erhverv, der findes. Som køber eller sælger af en landbrugsejendom, er det således altafgørende at få bistand fra relevante rådgivere som revisor, advokat og evt. fra den landbrugskonsulent, der har været tilknyttet ejendommen i sælgers ejertid.

Rettighedsformer

Der findes i landbruget flere former for rettigheder, kvoter og kontrakter, som en ejer af en landbrugsejendom kan udnytte.

Det drejer sig nærmere bestemt om:

betalingsrettigheder
halmkontrakter
mælkekvoter
kartoffeltegningskontrakter

Mælkekvoter

Alle landbrugere, der rådede over et landbrugsareal d. 24. april 2005 fik tildelt en betalingsrettighed pr. hektar jord. Betalingsrettigheder kan handles særskilt og pantsættes