Mediation er det engelske udtryk for forhandling og mægling. Mediation har som konfliktløsningsmodel vundet stor udbredelse i bl.a. England og USA.

Tankegangen bag mediation er at undgå opslidende retssager og voldgiftssager. I stedet for at mødes i en retssal, mødes parterne, eventuelt bistået af deres respektive advokater, med en mediator, der guider parterne igennem drøftelser, der kan føre til en fælles løsning på den konflikt, der er opstået imellem parterne.

Den væsentligste forskel på mediation og en retssag/voldgiftsag er, at mediation er en umiddelbar samtale- og forhandlingsform med parterne i centrum, og ikke en bunden procesform med dommer og advokater i fokus. I mediation er det parterne, der bestemmer, hvad de ønsker inddraget i drøftelserne og hvordan.

Hvem kan mediere?

I Danmark er mere end 200 advokater uddannet som mediatorer og organiseret i Danske Mediator-advokater.

Hvem kan have glæde af mediation?

Mediation henvender sig både til erhvervslivet og til private.

Afgørende er alene, at der er tale om parter, der har en konflikt eller uoverensstemmelse, som de ikke umiddelbart selv kan finde en løsning på. Det kan være en kompleks problemstilling eller et enkeltstående spørgsmål.

I en retssag / voldgiftssag ender mindst en af parterne som taber. I en vellykket mediation ender begge parter som vindere.

Et mediationsforløb

Et mediationsforløb vil normalt strække sig over 1/2 til 1/1 dag. Der aftales nogle enkle og klare regler for, hvorledes samtalen imellem parterne skal foregå. Der indgåes en aftale om vilkår og betingelser for mediationen.

Mediator fungerer som en form for ordstyrer, der løbende ridser parternes synspunkter op og supplerer de af parterne skitserede løsningsforslag med nogle uddybende spørgsmål. Mediator optræder neutralt i forhold til parterne, og skal ikke fremkomme med løsningsforslag, men derimod hjælpe parterne med at gennemarbejde de løsningsforslag, som parterne selv er fremkommet med.

Der afsluttes med et skriftligt resumé af den aftale, som parterne er nået til enighed om.

Relevante fakta om mediation

Mediation er en positiv fremadrettet konfliktløsning, hvor parterne selv med hjælp fra en mediator finder en løsning. Mediation er en 100 % frivillig konfliktløsningsmetode. Mediation er baseret på parternes dialog. Mediation er ikke formbunden, og alt hvad parterne finder relevant kan inddrages.

Mediation medfører statistisk en forligsaftale i 2/3 af de sager, der medieres. Mediation er en hurtig, ubureaukratisk og billig konfliktløsningsmetode.

Mediation sparer, udover tid og penge, frustration ved en langvarig retssag/voldgiftsag. Mediation anvendes typisk inden en retssag/voldgiftssag anlægges, men kan foregå på et hvilket som helst stadie af en konflikt. Mediation er omfattet af flere forsikringsselskabers retshjælpsbetingelser. Mediation kan være win-win for alle parter i en konflikt. 

Omkostninger

I erhvervssager aftales mediators honorar, og depositum herfor, med udgangspunkt i sagsgenstandens størrelse og sagens kompleksitet.

I private sager beregnes mediators honorar med udgangspunkt i det tidsforbrug, der anvendes på sagsbehandlingen.