I marts 2014 fik en minkavler en bøde på 6.000 kr. ved en dom afsagt af Vestre Landsret. Minkavleren havde undladt at udtage blodprøver af alle hanner fra sin besætning og indsende dem til et godkendt laboratorium. Han havde dermed overtrådt bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2009 om plasmacytose hos pelsdyr.

Minkavleren var bekendt med, at hans minkfarme lå i en bekæmpelseszone omfattet af plasmacytosebekendtgørelsen. Han udtog og indsendte blodprøver fra samtlige dyr i besætningerne i december 2011 og igen i februar 2012. Af disse prøver fremgik det, at mellem 90 % og 95 % af alle dyrene var testet positive for plasmacytose.

Minkavleren undlod herefter at udtage og indsende blodprøver fra hannerne i besætningerne i marts 2012. Han var af den opfattelse, at udtagelse og indsendelse af nye blodprøver i marts 2012 nok ville give et resultat, der lignede de tidligere resultater – en antagelse man dårligt kan fortænke ham i!

Minkavlerens dyrlæge afgav vidneforklaring under sagen. Han var fast dyrlæge på den ene af minkfarmene og kom jævnligt på den anden. Eftersom farmene lå i en udpeget bekæmpelseszone efter bekendtgørelsen, skulle minkene hen over året testes adskillige gange. Hannerne skulle blandt andet testes, når parringssæsonen var ovre i marts. Dyrlægen gav under sin forklaring udtryk for, at det – under hensyn til de tidligere resultater fra prøverne i december 2011 og februar 2012 – ikke gav nogen mening at foretage endnu en test af hannerne i marts 2012. Det var således dyrlægens opfattelse, at det ikke er ordentlig dyrevelfærd, når man unødigt belaster dyrene med blodprøver, som fører til et svar, man alligevel kender i forvejen.

Retten lagde imidlertid blot til grund, at minkavleren ikke havde udtaget og indsendt prøver som foreskrevet i bekendtgørelsen. Retten fandt det hermed bevist, at minkavleren havde overtrådt bekendtgørelsens regler, og han blev derfor dømt i overensstemmelse med den tiltale, anklagemyndigheden havde rejst.

Konklusion:

Efter landsrettens dom er der ikke nogen tvivl om, hvordan du som minkavler er nødt til at forholde dig: Tag prøver i overensstemmelse med de gældende regler eller få en bøde! At man kender prøveresultatet på forhånd, og at yderligere prøvetagning efter dyrlægens opfattelse ikke er ordentlig dyrevelfærd, ændrer ikke ved rettens bedømmelse.