Kommuneplan 2009

De fleste kommuner arbejder på højtryk med den første generation af de nye kommuneplaner.

Kommuneplanerne skal nu indeholde retningslinjer for en række tidligere regionplanemner, herunder store dele af planlægningen for det åbne land. Kommuneplanen bliver derfor nu et endnu vigtigere redskab for kommunernes administration af fx landzonereglerne og godkendelser og dispensationer inden for miljø– og naturområdet.

Lokalplanlægning—arkitektur, jura og hensigtsmæssighed

Regler og juridiske spidsfindigheder kan være hæmmende for lokalplanlægningen. Naturklagenævnets praksis viser imidlertid, at planlæggeren også må tage juraen i ed, når lokalplanerne udarbejdes. Det gælder særligt i dag, hvor kommunernes planer og afgørelser på planområdet oftere og oftere påklages.

Udover arkitektoniske og byplanmæssige overvejelser skal der derfor i lokalplanprocessen tillige fokuseres på juraen, herunder fx

  • Hjemmel, præcision og entydighed med henblik på håndhævelsen
  • Særlige regler for anvendelsen ved planlægning for butikker.
  • Reglerne om byomdannelse og planlægning for støjfølsom anvendelse.
  • Planlægning i kystnære områder.
  • Andre regler, som også skal iagttages i lokalplanprocessen, herunder planstrategi, VVM og miljøvurdering.

Administration af lokalplaner i byggesagsbehandlingen

Planlovgivning og byggelovgivning hænger tæt sammen. Mange planretlige spørgsmål opstår således først i byggesagsbehandlingen 

For større byggerier og anlægsarbejder kan der foreligge lokalplanpligt - det skal ”fanges” i byggesagsbehandlingen.

Byggeansøgninger fraviger ofte på et eller flere punkter lokalplanens krav. Det skal afklares, om der er hjemmel til at meddele dispensation, og — i bekræftende fald — om kommunen er indstillet herpå.

Det er også i byggesagsbehandlingen, at lokalplanens udformning skal stå sin prøve — er der hjemmel til de fastsatte krav, og er de præcise nok?

Det er af stor betydning, at sådanne spørgsmål vurderes og håndteres korrekt. Det hænger sammen med, at byggeriet kan påbegyndes umiddelbart efter, at ansøgeren har fået sin byggetilladelse — klage har ikke opsættende virkning.

Tilsyn, håndhævelse og valget mellem fysisk og retlig lovliggørelse

Også i kommunernes tilsynsarbejde er fortolkning af lokalplaner aktuelt. Det kan til tider give anledning til tvivl, om et byggeri eller en anvendelse er i strid med lokalplanen og dermed ulovligt.

Spørgsmålet om, hvordan lovliggørelse skal ske (retligt eller fysisk), kan også være problematisk. Det stiller store krav til kommunens forudgående undersøgelse, inden der træffes afgørelse i sådanne sager — en afgørelse som ofte kan have vidtrækkende konsekvenser for adressaten.

Klagesager og retssager

Tendensen til at klage over afgørelser inden for plan– og byggeområder er støt stigende. Mange klagesager fortsætter i retssager om erstatning.