Loven regulerer størrelsen af personskadeerstatninger påført ved ansvarspådragende adfærd, f.eks. ved et færdselsuheld

Taksten for svie og smerte udgør i 2011 175 kr. for hver dag, den skadelidte er syg.

Godtgørelsen for svie og smerte kan ikke overstige 67.000 kr.

Godtgørelsen for varigt mén ved en méngrad på 100% udgør i 2011 766.000 kr., dvs. at godtgørelsen pr. méngrad er på 7.660 kr.

I særlige tilfælde kan méngodtgørelsen fastsættes til et højere beløb, dog i 2011 højst 918.500 kr.

Erstatning for erhvervsevnetab kan i 2011 højst udgøre 8.042.000 kr.

Det kapitalbeløb, som anvendes ved beregningen af erstatningen af erhvervsevnetab for skadelidte, der ved skadens indtræden ikke er fyldt 15 år, er i 2011 på 368.500 kr.

Erstatning for tab af forsørger til ægtefælle eller samlever udgør i 2011 mindst 860.500 kr., med mindre der foreligger særlige omstændigheder, f.eks. hvor afdøde ikke ydede nogen forsørgelse eller kun en forsørgelse af ringe betydning.

Overgangsbeløb, som tilkommer den efterlevende ægtefælle eller samlever, udgør i 2011 144.500 kr.