Inden der kan indgives en konkursbegæring, er det en betingelse, at skyldneren er insolvent, jf. Konkurslovens § 17 stk. 1. Det er som udgangspunkt kreditor, der skal løfte bevisbyrden for, at skyldneren er insolvent. Som lønmodtager har man dog en begrænset undersøgelsespligt, da der er en formodning for insolvens, i det tilfælde arbejdsgiveren tilbageholder et lønkrav. Ligeledes stilles der heller ikke krav om – som for andre kreditorer – at en lønmodtager skal stille sikkerhed ved indgivelse af en konkursbegæring, jf. Konkurslovens § 27 stk. 2.

Efter konkursbegæring er indgivet – enten af lønmodtager eller af anden kreditor – skal ens eventuelle lønkrav anmeldes. Som lønmodtager skal man både anmelde sit krav hos kurator og hos Lønmodtagernes Garantifond (LG). Anmeldelse til LG skal senest ske 4 uger efter dekretets afsigelse. Dog behandles kravet som udgangspunkt alligevel hvis anmeldelse sker inden for 6 måneder. Anmeldelse af kravet til kurator skal ske senest 3 måneder efter bekendtgørelsen i statstidende.

 LG dækker op til kr. 110.000,00 excl. feriegodtgørelse. Hvis der herefter er tilbageværende krav, rettes disse direkte mod boet. I det omfang LG udbetaler godtgørelse til lønmodtageren indtræder de i lønmodtagerens krav mod boet.

Lønkravets prioritetsstilling i konkursboet

Et lønkrav er et såkaldt privilegeret krav, jf. Konkurslovens § 95 stk. 1, nr. 1-5. Herefter dækkes – for så vidt disse krav er forfaldent fra 6 måneder før fristdagen indtil konkursdekrets afsigelse – krav på løn, erstatning, godtgørelse, feriegodtgørelse m.v. inden arbejdsgiverens simple kreditorer bliver fyldestgjort.

For at opnå denne gunstige prioritet i konkursboet, kræves det dog at lønmodtageren har stået i skyldnerens tjeneste – undtaget er således f.eks. direktører. Skyldnerens nærtstående er ligeledes ikke omfattet af bestemmelsen, jf. Konkurslovens § 95 stk. 2.

Lønmodtagerens retsstilling ved arbejdsgiverens konkurs

Når en arbejdsgiver går konkurs, skal kurator snarest muligt tage stilling til, om boet vil indtræde i arbejdsaftalen, jf. Konkurslovens § 63 stk. 1.

Meddeler kurator, at boet vil indtræde i arbejdsaftalen, må boet straks stille sikkerhed for løn- og feriepengekrav efter dekretets afsigelse, idet sådanne krav herefter bliver til massekrav jf. Konkurslovens § 93 stk. 1 nr. 3. Lønmodtageren kan berettiget tilbageholde sin arbejdskraft hvis der ikke stilles garanti. Meddeler kurator at boet indtræder i arbejdsaftalen, men at lønmodtageren kan betragte sig som opsagt, bliver den del af opsigelsesperioden hvor boet benytter sig af lønmodtagerens arbejdskraft til massekrav.  

Meddeler kurator inden 2 uger efter dekrets afsigelse, at boet ikke indtræder i arbejdsaftalen, er lønmodtagerens krav på løn i opsigelsesperioden et privilegeret krav. Dog er krav på vederlag for den tid, den ansatte faktisk har udført arbejde for boet massekrav.

Boet kan, selv om længere varsel er aftalt, opsige en lønmodtager med sædvanligt eller rimeligt varsel, jf. Konkurslovens § 61 stk. 1.