Rammeaftalen er en flittigt anvendt kontraktform; muligheden for ikke allerede ved offentliggørelsen af udbuddet at ”låse sig fast” på et foruddefineret kvantum giver ordregivere den fleksibilitet, der savnes ved udbud af almindelige kontrakter.

Udbudsdirektivet har dog siden 2004 indeholdt en udbudsform, som i høj grad er overset for så vidt angår myndigheders anskaffelse af sædvanlige indkøb: Det dynamiske indkøbssystem. 

Modsat rammeaftalen kan man under et dynamisk indkøbssystem,

  1.  optage nye leverandører i systemet på grundlag af de oprindeligt fastsatte udvælgelseskriterier,
  2.  modtage nye tilbud fra eksisterende leverandører i systemet, samt
  3.  foretage indkøb med særdeles korte frister og på nuværende markedsvilkår

Udbudsformen er således særdeles relevant for de indkøbere, der ønsker et fleksibelt indkøbssystem, der giver mulighed for løbende prøvelse af markedsvilkårene.

Det dynamiske indkøbssystem etableres først efter samme principper som et offentligt udbud. 

For hver anskaffelse offentliggøres en forenklet udbudsbekendtgørelse, hvor ordregiver kan fastsætte en tilbudsfrist på helt ned til 15 dage fra datoen for afsendelsen af en forenklet udbudsbekendtgørelse.

Systemet skal herudover i sin helhed være fuldt tilgængeligt i elektronisk form og må som udgangspunkt maksimalt have en løbetid på 4 år. Interesserede virksomheder har som nævnt ovenfor mulighed for at søge om optagelse i hele denne løbetid.

Det dynamiske indkøbssystem giver mulighed for en for myndigheden ressourcebesparende, fuldt ud digitaliseret proces.

Overordnet kan fordelene ved det dynamiske indkøbssystem opgøres således:

  1. Tilbud kan forbedres i successive faser af processen
  2. en dynamisk deltagelsesproces derved, at der - i modsætning til etablerede rammeaftaler - kan ske løbende optagelse af nye leverandører. Klageincitatementet for den tilbudsgiver, der skuffes i første omgang, begrænses, idet manglende kvalifikation ikke er ensbetydende med et 4-årigt tab af markedsandele
  3. Gennemsigtighed og konkurrence i udbudsproceduren
  4. Fleksibilitet i relation til den enkelte myndigheds specifikke behov
  5. Et marked, der er permanent åbent for kvalificerede leverandører under hele det dynamiske indkøbssystems oppetid
  6. En efterfølgende forenklet elektronisk proces, der også giver mulighed for deltagelse af mindre virksomheder