Erhvervslejeretten omhandler leje af lokaler, der udelukkende anvendes til andet end beboelse.

Erhvervslejeloven indeholder et væld af komplicerede regler. I modsætning til den almindelige lejelovgivning er der i stort omfang aftalefrihed, hvorfor der, både for lejer og udlejer, er behov for professionel rådgivning fra en erfaren advokat.

Bistand fra en advokat i forbindelse med kontraktindgåelsen vil derfor ofte afværge senere stridigheder og omkostningstunge retssager. Retsområdets kompleksitet afspejles ligeledes af boligretternes sammensætning, idet de – ud over en juridisk dommer – ofte tiltrædes af 2 sagkyndige medlemmer.

Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Ingen erhvervslejekontrakter er ens, eller det bør de i hvert fald ikke være. Afhængig af lokalernes beliggenhed, hvilken virksomhed der skal drives, offentlig regulering, lejer og udlejers behov og et utal af øvrige omstændigheder, er det nødvendigt med en individuel kontrakt, når der skal lejes lokaler til erhvervsmæssig brug.

Kontrakten udarbejdes af en erfaren jurist på kontoret således, at I efterfølgende undgår stridigheder om eksempelvis lejers brug af ejendommen, betaling af istandsættelsesudgifter, årlig lejeregulering m.v.

Samtidig undersøger vi, om der er hindringer for udførelsen af det påtænkte erhverv, f.eks. i form af tinglyste byrder på ejendommen eller offentlig regulering. Herved undgås, at lejemålet efter kort tid må opgives på grund af forbud eller lign.

Varsling af lejeforhøjelser/lejenedsættelser

Med mindre andet er aftalt ved lejekontraktens indgåelse, har hver part i lejeforholdet ret til, at kræve lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen.

Inden man begiver sig i kast med at forsøge lejen reguleret er det anbefalelsesværdigt at kontakte en advokat, idet mange formaliteter skal overholdes før reguleringen kan træde i kraft.

Vi vurderer således grundlaget for anmodningen om regulering og sørger for, at formalia overholdes.

Lejers ret til fremleje og afståelse

Har lejer ret til fremleje, er rådgivning i forbindelse kontraktindgåelsen nødvendig på lige fod med rådgivning ved indgåelse af den oprindelige kontrakt.

Afståelsesretten giver lejer mulighed for, at videresælge virksomheden og den goodwill, der er oparbejdet i forbindelse med virksomhedsdriften fra lejemålets lokalitet.

Vi rådgiver om underretning og eventuel sikkerhedsstillelse overfor udlejeren og sikrer, at formalia overholdes, ligesom vi kan bistå med overdragelse af virksomheden.

Opsigelse/ophævelse af lejekontrakten

Udlejer kan alene opsige lejekontrakten hvis visse betingelser er opfyldt, idet udlejer ellers kan ifalde erstatningsansvar. Vores advokater rådgiver om betingelserne for opsigelse både i forhold til lejer og udlejer.

Ophæves lejekontrakten, sker det med omgående virkning. Ophævelse kan derfor alene ske, når der er noget at bebrejde den anden part.

Vi undersøger, om grundlaget for opsigelsen/ophævelsen er til stede og sikrer, at alle formalia overholdes. Samtidig forestår vi udsættelsesforretninger, når lejere ikke frivilligt fraflytterlejemålet.

Lejers fraflytning

De problemer der oftest opstår i forbindelse med lejers fraflytning vedrører flytteopgørelsen og tilbagebetaling af erlagt depositum.

Når samarbejdet ophører ses det ofte, at forståelsen mellem parterne mindskes eller helt falder bort. Derfor er der ofte god grund til at engagere sig med en erfaren advokat, der kan sikre at du, som lejer, får det depositum retur som du har krav på eller, at du som udlejer, kan gøre krav på berettigede vedligeholdelsesudgifter, også selv om de overstiger lejers erlagte depositum.