Som vitterlighedsvidne skal man i tinglysningsmæssig sammenhæng bevidne underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed. Dette krav til vitterlighedsvidner fik to personer at mærke, da Østre Landsret i december 2011 dømte dem til at betale kr. 330.000,00 i fællesskab.

X og Y arbejdede begge på et ejendomsmæglerkontor, som A var leder af. A bad en dag X og Y om at underskrive et pantebrev med pant i fast ejendom som vitterlighedsvidner. Den faste ejendom var ejet af A og ægtefællen B, hvorfor også begge navne var fortrykt som debitorer på det omhandlede pantebrev. Da X og Y skrev til vitterlighed på pantebrevet, var det alene A, som underskrev dokumentet i X og Y's overværelse. Senere forfalskede A sin ægtefælles underskrift, og Domstolsstyrelsen måtte således udrede en erstatning til pantebrevets kreditor på kr. 330.000,00, jf. Tinglysningslovens § 31, jf. § 30. Domstolsstyrelsen rejste efterfølgende et erstatningskrav mod X og Y, hvor både Byretten og efterfølgende Østre Landsret dømte dem til betaling.

Der er i lovgivningen ikke generelle regler om, hvordan man skriver til vitterlighed, men der findes talrige særregler inden for forskellige retsområder, hvor tilliden til et dokuments indhold spiller en afgørende rolle. Et eksempel herpå er i Tinglysningslovens § 49b, hvorefter udstederens underskrift på pantebreve skal være bekræftet af en advokat eller af to vitterlighedsvidner, der skal bevidne underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed.

Dommen er et klart udtryk for, at der er et stort ansvar forbundet med at skrive til vitterlighed. Dette bør man have i tankerne, når man bliver spurgt, om man vil underskrive som vitterlighedsvidne - også selvom det er i arbejdsmæssig henseende. Dermed ikke sagt, at udfaldet af ovennævnte dom betyder, at man helt skal afholde sig fra at skrive til vitterlighed. Dommen skal dog efter min mening ses som en påmindelse til alle om, at når man skriver til vitterlighed for andre, så skal man sørge for at overvære de involverede personers underskrivelse af dokumentet.