Fondsrådet offentliggjorde den 22. februar 2010 en afgørelse, som omhandler indregning af en 50 % ejet virksomhed (B) som en dattervirksomhed i årsrapporten for virksomheden A.

Det er A’s opfattelse, at den kan udøve bestemmende indflydelse i B, idet der er indgået en aftale med den anden 50 % aktionær om, at A som udgangspunkt har bestemmende indflydelse på de driftsmæssige og finansielle beslutninger i B. Endvidere har A flertallet i bestyrelsen.

Det er Fondsrådets vurdering, at A ikke kan udøve bestemmende indflydelse i B, idet det af aftalen fremgår, at en række væsentlige beslutninger kræver enighed mellem de to aktionærer. A kan derfor ikke udnytte den majoritet, som A formelt besidder i bestyrelsen. Fx skal der være enighed om væsentlige ændringer af virksomhedens aktivitet, regnskabsprincipper, udbytte, køb af aktiver med værdi over 250 t.kr., aftaler om finansiering og usædvanlige garantier, samt ændring af ansættelsesforhold og ansvarsområder for ledende medarbejdere. Endvidere er det en betingelse for A´s beslutningskompetence, at A stiller bankfaciliteter til rådighed for B.

Indregning af B som et datterselskab i 2008 anses som en lovlig fravigelse, idet konsolidering af B er uvæsentlig for koncernregnskabet for A. B udgør således alene 1 % af omsætningen, 0 % af resultatet og 0,7 % af aktiverne. På baggrund af virksomhedens oplysninger har Fondsrådet imidlertid vurderet, at B´s omsætning for 2009 vil påvirke koncernens samlede omsætning væsentligt ved konsolidering. Fondsrådet har derfor påbudt A at undlade at indregne B som en dattervirksomhed i årsrapporten for 2009.

Afgørelsen
Læs afgørelsen på Fondsrådets hjemmeside