Højesteret har i en dom af 5. april fastslået, at Amager Strandpark I/S handlede i strid med det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved at have tildelt en udbudt kontrakt til H i stedet for P.

I udbudsbetingelserne var AB 92 § 24 om entreprenørens ret til fristforlængelse fraveget og erstattet af særlige definitioner for vejrlige parameter, som bl.a. indebar, at nedbør som udgangspunkt ikke kunne medføre fristforlængelse. Da H i sit tilbud havde gjort gældende, at Dansk Byggeris Standardforbehold skulle være gældende, var der tale om en sådan uoverensstemmelse mellem udbudsbetingelserne og tilbuddet, at tilbuddet burde have været afvist og kontrakten tildelt P.

Højesteret fandt således, at bygherren efter karakteren af overtrædelsen af udbudsreglerne havde handlet ansvarspådragende over for P. P havde herefter krav på erstatning for sit tab som følge af mistet fortjeneste. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til kr. 8 mio.