Erhvervsfondsudvalgets rapport og høringsudkastet

Som omtalt her har Erhvervsfondsudvalget den 18.12.12 afgivet en rapport om fremtidende regulering af erhvervsdrivende fonde.

 

På baggrund af denne rapport har Erhvervsstyrelsen den 10.07.13 udsendt et høringsudkast til en ny lov om erhvervsdrivende fonde.

 

Ud over en ny lov om erhvervsdrivende fonde indeholder høringsudkastet også enkelte ændringer af årsregnskabsloven, for så vidt angår erhvervsdrivende fonde, jf. § 131.

 

Høringsudkastet til lovforslaget kan findes her.

 

Høringsbrevet fra Erhvervsstyrelsen kan findes her.

 

Høringsfristen udløb allerede den 21.08.13.

 

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i oktober 2013.

 

Det fremgår af høringsudkastet, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. § 132, stk. 1. Erhvervs- og vækstministeren kan herunder fastsætte regler om, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter. Det fremgår ikke af høringsudkastet, hvornår loven forventes at træde i kraft.

 

 

Indholdet af høringsudkastet

Sammenfattende indebærer høringsudkastet:

 

 • En modernisering af lovgrundlaget for erhvervsdrivende fonde på linje med selskabslovgivningen

 

 • Større åbenhed om fondes aktiviteter og uddelinger

 

 • Øgede krav til ledelsen af fonde og anbefalinger for god fondsledelse

 

 • Øgede krav til oplysning om vederlag i årsregnskabet

 

 • Øgede krav til revisors rolle

 

 • Flere redskaber med henblik på styrket fondstilsyn.

 

Høringsudkastet indeholder desuden en lang række tekstmæssige ændringer og tilpasninger til selskabsloven, men indeholder også en lang række materielle ændringer.

 

De vigtigste materielle ændringer fremgår af tabellen nedenfor. Opmærksomheden henledes især på ændringerne vedr. revisors funktion og ændringerne af årsregnskabsloven.

 

 

 

Lovens   anvendelsesområde

Der   indsættes en definition på erhvervsdrivende fonde

 

Det   kodificeres, hvad der forstås ved en uafhængig bestyrelse

 

Det   kodificeres, at væsentlige gavegivere sidestilles med stifter

 

Betegnelserne   ”erhvervsdrivende fond”, ”erhvervsfond” og forkortelsen ”ERF” beskyttes

 

 

 

 

Stiftelse   og kapital

Kodificering   af muligheden for at stifte erhvervsdrivende fonde med regnskabsmæssig   tilbagevirkende kraft samt indførelse af mulighed for stiftelser med virkning   frem i tid

 

Hjemsted   og revisor skal fremover ikke fremgå af vedtægten

 

Der   indføres regler om efterfølgende erhvervelser fra stifter eller væsentlige   gavegivere

 

Der   indføres mulighed for at undlade vurderingsberetning ved indskud af særlige   aktiver

 

Der   indføres mulighed for at forhøje grundkapitalen ved overførsel af overskud   eller frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i regnskabsåret

 

Der   indføres mulighed for, at fondsmyndigheden kan henstille til bestyrelsen at   overveje at gennemføre en kapitalnedsættelse, hvis fondens grundkapital står   i klart misforhold til fondens formål og aktiviteter

 

Anmeldelsesfristerne   i loven ændres fra henholdsvis tre måneder og fire uger til fremover altid at   være to uger

 

 

 

 

Ledelse

Der   indføres forbud mod, at et datterselskab udpeger medlemmer til fondens   bestyrelse

 

Forbud   mod, at en direktør i et datterselskab kan være formand eller næstformand i   fondsbestyrelsen

 

Muligheden   for, at fondsmyndigheden kan tillade, at hverv som bestyrelsesformand og   direktør i fonden, ophæves, således at dette forbud fremover bliver absolut,   samt kodificering af, at dette også gælder næstformanden i bestyrelsen

 

Kodificering   af, at bestyrelsen skal varetage fondens formål og interesser

 

Administrators   funktion omtales fremover i loven, ligesom det præciseres, at administrator   ikke er direktør. Honoraret skal desuden fremgå særskilt af årsrapporten

 

Kodificering   af forbuddet mod, at bestyrelsen i et stifterselskab udgør flertallet af   fondsbestyrelsen

 

Indførelse   af mulighed for at fondsmyndigheden kan give påbud til bestyrelsen om at afskedige   fondens direktør

 

Bestyrelsen   skal fremover forholde sig til et sæt anbefalinger for god fondsledelse, der   foreslås indført for erhvervsdrivende fonde

 

Fondene   skal fremover i ledelsesberetningen eller evt. på deres hjemmeside forholde   sig til anbefalingerne for god fondsledelse

 

Der   indføres krav om en forretningsorden for bestyrelsen

 

 

 

 

Revisors   funktion

Der   indføres krav om et årligt årsregnskabsmøde, hvor revisor som udgangspunkt   har pligt til at deltage

 

Revisor   kan fremover anmode om at få indkaldt til bestyrelsesmøde på lige fod med   bl.a. direktionen og fondsmyndigheden

 

Hvis   revisor udpeges i henhold til vedtægten, kan en sådan udpegningsret fremover   alene gælde op til syv år fra fondens stiftelse

 

Revisor   vælges som udgangspunkt fremover af bestyrelsen for et år ad gangen på   fondens årsregnskabsmøde

 

Revisor   skal redegøre for årsagen til hvervets ophør, hvis fratrædelsen eller ophøret   skyldes uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og revisor. Dette gælder også,   hvis revisor fratræder ved hvervets ophør. Bestyrelsen skal ligeledes   redegøre herfor

 

Der   indføres mulighed for, at fondsmyndigheden kan udpege en medrevisor

 

Revisors   pligt til at underrette fondsmyndigheden ændres fra ”kan” til ”skal”, og   pligten ændres fra at vedrøre ”væsentlige” overtrædelser til at vedrøre ”ikke   uvæsentlige” overtrædelser

 

 

 

 

Fondsmyndighed

Erhvervsstyrelsen   bliver som udgangspunkt fondsmyndighed for samtlige nye erhvervsdrivende   fonde

 

Fondsmyndigheden   får øget mulighed for at afsætte bestyrelsesmedlemmer (kriteriet ”klart   uegnet” ændres til ”uegnet”)

 

Det   kodificeres, at fondsmyndigheden skal samtykke ved formålsændringer, ændring   af uddelingsbestemmelser og likvidation

 

Der   indføres hjemmel til at udstede påbud til bestyrelsen ved overtrædelse af   fondens vedtægt

 

Fondsmyndigheden   kan give bestyrelsen påbud om at forholde sig til anbefalingerne for god   fondsledelse

 

 

 

 

Kapitalafgang,   herunder uddeling

Kodificering   af, at der ikke må foretages uddeling til væsentlige gavegivere

 

Der   indføres mulighed for at uddele midler i form af optjent overskud og frie   reserver, der er opstået eller blevet frigjort i løbet af regnskabsåret   (under iagttagelse af visse sikkerhedsgarantier)

 

Legatarfortegnelser   skal fremover indsendes til fondsmyndigheden

 

Fristen   for kreditorernes anmeldelse af krav nedsættes fra tre måneder til fire uger

 

Ikke   krav om erklæring fra revisor ved nedsættelse af grundkapitalen til dækning   af underskud

 

Afskaffelse   af kravet ved kapitalnedsættelser til uddeling vedr. revisorerklæring om, at   der er dækning for fondens bundne reserver efter gennemførelsen af   kapitalnedsættelsen

 

Krav   om tilbagebetaling af uretmæssige uddelinger, lån m.v.. med renter, medmindre   modtageren er i god tro

 

Der   skal i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på fondens hjemmeside   medtages en redegørelse for fondens uddelingspolitik, ligesom de foretagne   uddelinger skal opdeles i en række hovedkategorier

 

 

 

 

Opløsning

De   hidtil ved bekendtgørelse fastsatte regler om kapitalnedsættelse og opløsning   flyttes til loven

 

 

 

 

Fusion,   spaltning og sammenlægning

De   hidtil ved bekendtgørelse fastsatte regler om fusion af erhvervsdrivende   fonde (og helejede datterselskaber) flyttes til loven

 

Der   indføres en forenklet procedure for fusioner

 

Muligheden   for sammenlægning af erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fond   kodificeres i loven

 

 

 

 

Ændringer   i årsregnskabsloven

Kravet   om angivelse af vederlaget til bestyrelsen og direktionen samt nærtstående   hertil gælder for alle erhvervsdrivende fonde uanset regnskabsklasse

 

Der   indføres et oplysningskrav i årsregnskabsloven om nærtstående parter, der   medfører, hvis f.eks. et bestyrelsesmedlem modtager andre former for vederlag   end bestyrelseshonorar, skal det med i årsrapporten

 

 

 

 

Er der udsigt til en lempelse af revisionspligten for erhvervsdrivende fonde?

Erhvervsdrivende fonde har som bekendt ikke mulighed for at fravælge revision, ligesom erhvervsdrivende fonde ikke har mulighed for at vælge udvidet gennemgang, jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 2.

 

Høringsudkastet lægger ikke op til, at dette skal ændres. Erhvervsdrivende fonde vil således fortsat ikke have mulighed for at fravælge revision, ligesom erhvervsdrivende fonde fortsat ikke vil have mulighed for at vælge udvidet gennemgang.

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis en erhvervsdrivende fond samtidig er holdingvirksomhed, er det reglerne for holdingvirksomheder og ikke reglerne for erhvervsdrivende fonde, der finder anvendelse. Dette indebærer, at erhvervsdrivende ”holdingfonde” har mulighed for at fravælge revision, hvis fonden og de virksomheder, som den besidder kapitalandele i og udøver betydelig (eller bestemmende og dermed også betydelig) indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser:

 

 • En balancesum på DKK 4 mio.
 • En nettoomsætning på DKK 8 mio.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

 

Erhvervsdrivende ”holdingfonde” har desuden mulighed for at vælge udvidet gennemgang, hvis fonden og de virksomheder, som den besidder kapitalandele i og udøver betydelig (eller bestemmende) indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser (svarende til størrelserne for regnskabsklasse B):

 

 • En balancesum på DKK 36 mio.
 • En nettoomsætning på DKK 72 mio.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.