Høringsudkastet

Komitéen for god selskabsledelse har den 07.01.13 udsendt et høringsudkast til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.

Høringsudkastet kan findes her.

Høringsfristen udløber den 08.03.13.

Det er tanken, at de reviderede anbefalinger skal erstatte de eksisterende anbefalinger fra august 2011, der kan findes her.

Ligesom de eksisterende anbefalinger er de reviderede anbefalinger hovedsageligt relevante for børsnoterede virksomheder (virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land) og statslige aktieselskaber, idet sådanne virksomheder skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse i ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens §§ 107b og 107c.

Anbefalingerne kan dog også være relevante for andre, særligt større virksomheder, der ligeledes kan finde inspiration i anbefalingerne. Der er dog ikke krav om, at andre virksomheder end børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse i ledelsesberetningen.

De reviderede anbefalinger

De reviderede anbefalinger for god selskabsledelse består af i alt 50 anbefalinger – i modsætning til de eksisterende anbefalinger, der består af i alt 79 anbefalinger.

De reviderede anbefalinger består af følgende kapitler og afsnit

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter:

1.1.  Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

1.2.  Generalforsamling

1.3.  Overtagelsesforsøg

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar:

2.1.  Overordnede opgaver og ansvar

2.2.  Samfundsansvar

2.3.  Formanden og næstformanden for bestyrelsen

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering:

3.1.  Sammensætning

3.2.  Bestyrelsens uafhængighed

3.3.  Bestyrelsesmedlemmer og antallet af ledelseshverv

3.4.  Ledelsesudvalg (eller -komitéer)

3.5.  Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

4. Ledelsens vederlag:

4.1.  Vederlagspolitikkens form og indhold

4.2.  Oplysning om vederlagspolitikken

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision:

5.1.  Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger

5.2.  Whistleblower-ordning

5.3.  Kontakt til revisor

5.4.  Intern revision og tilsvarende funktion

Særligt om regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision

De reviderede anbefalinger for god selskabsledelse indeholder et kapitel om regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision (kapitel 7). Dette kapitel erstatter de tre kapitler i de eksisterende anbefalinger om henholdsvis regnskabsaflæggelse og finansiel rapportering (kapitel 7), risikostyring og intern kontrol (kapitel 8) samt revision (kapitel 9).

De reviderede anbefalinger indeholder på disse punkter ingen væsentlige ændringer i forhold til eksisterende anbefalinger.

Afslutning

Det forventes, at de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse vil blive udsendt i endelig form i april 2013.

Der kan i øvrigt henvises til www.corporategovernance.dk.