Siden vedtagelsen af den nye kapitalselskabslov har det været muligt at oprette et tilsynsråd som en del af ledelsen. Tilsynsrådet kan oprettes som erstatning for en bestyrelse eller som supplement til en direktion.

Tilsynsrådet har samme opgaver som en bestyrelse bortset fra at varetage den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed.

Bestyrelsen opgaver er ifølge loven at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed. Ligeledes er bestyrelses opgave at sikre

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Dette betyder derfor, at direktionen kan være ene ansvarlig for selskabets overordnede og strategiske ledelse, hvilket giver direktionen mere ansvar.