Kapitaltabsreglerne

Selskabsloven kræver, at ledelsen skal sikre, at generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabet har ”tabt” mere end halvdelen af selskabskapitalen, eller at egenkapitalen udgør mindre end DKK 62.500.

Selskabet har ”tabt” mere end halvdelen af selskabskapitalen, hvis egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen.

For selskaber med en selskabskapital på mere end DKK 125.000 er det afgørende således, om egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen. For anpartsselskaber med en selskabskapital på mindre end DKK 125.000 er det afgørende derimod, om egenkapitalen udgør mindre end DKK 62.500. Selskabet befinder sig således i en kapitaltabssituation, hvis egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen eller mindre end DKK 62.500.

På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan, det vil sige bestyrelsen, hvis der er en sådan, ellers direktionen, redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om selskabets opløsning. Det er uden betydning, om de er tale om en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. Der er ikke krav om, at selskabskapitalen skal reetableres helt eller delvist – hverken i aktie- eller anpartsselskaber.

Selskabsloven lægger op til, at det afgørende ved beregning af 6 måneders-fristen er, hvornår det er konstateret, at selskabet befinder sig en kapitaltabssituation. Det fremgår dog af både lovbemærkningerne og selskabsloven med kommentarer, at det afgørende er, hvornår det burde have været konstateret, at selskabet befandt sig i en kapitaltabssituation, hvis det er åbenlyst, at kapitaltabet burde have været konstateret på et tidligere tidspunkt, end det faktisk er sket, for eksempel i løbet af regnskabsåret.

Supplerende oplysninger

Hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituationen, og ledelsen ikke har reageret inden for 6 måneders-fristen, skal revisor give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af kapitaltab i revisionspåtegningen under overskriften ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”.

Hvis selskabet befinder sig en i en kapitaltabssituation, og ledelsen har reageret som krævet inden for 6 måneders-fristen, skal revisor derimod ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af kapitaltab. Det er i den forbindelse vigtigt, at ledelsens reaktion på kapitaltabssituationen dokumenteres, for eksempel i et generalforsamlingsreferat. Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at ledelsens reaktion på kapitaltabssituationen omtales i ledelsesberetningen og/eller årsregnskabet, men der er naturligvis intet til hinder herfor.

Revisor skal heller ikke giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af kapitaltab, hvis revisor i revisionspåtegningen på årsrapporten for foregående regnskabsår gav supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af kapitaltab, og selskabskapitalen forudsætningsvis ikke har været reetableret i den mellemliggende periode.

Kapitaltab og going concern

Det er vigtigt ikke at forveksle kapitaltab og going concern.

Revisor skal som nævnt give supplerende oplysning om ledelsesansvar som følge af kapitaltab, hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituationen, og ledelsen ikke har reageret inden for 6 måneders-fristen

Revisor skal desuden tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern, hvis der er going concern-problemer, det vil sige væsentlig usikkerhed om fortsat drift. Det er i den forbindelse uden betydning, om selskabet befinder sig en kapitaltabssituation eller ej, men dette vil ofte være tilfældet. Hvis selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, skal revisor både tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern og give supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af kapitaltab.

Det forhold, at revisor giver supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af kapitaltab, er derimod ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift, og at revisor dermed skal tage forbehold eller give supplerende oplysninger om going concern. Det forhold, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, er dog en indikation på, at der kan være væsentlig usikkerhed om fortsat drift.

HVOR FINDER JEG DE RELEVANTE REGLER?

•    Selskabslovens § 119

•    Erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2

•    Erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2.